Tập đoàn Bảo Việt công bố nhân sự chủ chốt

PV.

(Tài chính) Tập đoàn Bảo Việt vừa công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự chủ chốt Tập đoàn Bảo Việt.

Thông báo của Tập đoàn Bảo Việt cho biết, ngày 22/12/2014, ông Phan Kim Bằng đã có Đơn từ nhiệm nên theo quy định của Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt, ông Phan Kim Bằng không còn tư cách thành viên Ban Kiểm soát và không còn là Trưởng ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt. 
              
Ngày 23/12/2014, căn cứ vào quyết định của Bộ Tài chính và theo quy định của Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt thì: 

- Ông Lê Quang Bình được thôi giữ chức vụ Chủ tịch và thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt kể từ ngày 23/12/2014; 

- Ông Nguyễn Ngọc Anh được thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch và thành viên HĐQT  Tập đoàn Bảo Việt kể từ ngày 23/12/2014; 

- Ông Dương Đức Chuyển được thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt kể từ ngày 23/12/2014; 

- Ông Lê Hải Phong được thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt kể từ ngày 23/12/2014.

Cùng ngày 23/12/2014, để phục vụ công tác quản lý và điều hành kinh doanh, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt cũng đã quyết định bổ nhiệm các thành viên HĐQT mới:

- Ông Đào Đình Thi được bổ nhiệm làm thành viên HĐQT và được HĐQT bầu làm Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bảo Việt kể từ ngày 23/12/2014 cho đến ngày hết nhiệm kỳ 2012 - 2017 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt;

- Ông Phan Kim Bằng được bổ nhiệm làm thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt kể từ ngày 23/12/2014 cho đến ngày hết nhiệm kỳ 2012 - 2017 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt;

- Bà Thân Hiền Anh được bổ nhiệm làm thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt kể từ ngày 23/12/2014 cho đến ngày hết nhiệm kỳ 2012 - 2017 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt;

- Ông Đậu Minh Lâm được bổ nhiệm làm thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt kể từ ngày 23/12/2014 cho đến ngày hết nhiệm kỳ 2012 - 2017 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt.

Theo Điều lệ của Tập đoàn Bảo Việt và quy định hiện hành của pháp luật, việc bổ nhiệm các thành viên Hội đồng Quản trị nêu trên sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó.