Tập đoàn Bảo Việt với dấu ấn “Một Bảo Việt - Một nền tảng mới"

PV.

(Tài chính) Trong giai đoạn 2011 - 2012, Tập đoàn Bảo Việt đã hoàn thành cơ bản việc xây dựng “Một Bảo Việt - Một nền tảng mới” với các kết quả đáng khích lệ trên mọi lĩnh vực hoạt động.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Phúc Lâm: "Tập đoàn Bảo Việt dự kiến sẽ chia cổ tức năm 2012 khoảng 15% bằng tiền mặt, dù kế hoach đặt ra trước đó chỉ là 12%".
Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Phúc Lâm: "Tập đoàn Bảo Việt dự kiến sẽ chia cổ tức năm 2012 khoảng 15% bằng tiền mặt, dù kế hoach đặt ra trước đó chỉ là 12%".

TS.Hoàng Việt Hà, Giám đốc hoạt động của Tập đoàn Bảo Việt cho biết: Năm 2012, trong điều kiện môi trường kinh doanh còn có nhiều khó khăn thách thức, Tập đoàn Bảo Việt đã triển khai hiệu quả các giải pháp kinh doanh và tiếp tục duy trì phát triển ổn định, vững chắc trong các lĩnh vực hoạt động. Theo đó, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.862 tỷ đồng, tăng trưởng 22,4%. Tổng doanh thu hợp nhất đạt 16.007 tỷ đồng, tăng 7,6% so với năm 2011.

Đặc biệt, tại buổi công bố kết quả kinh doanh ngày 5/4/2013, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt Nguyễn Thị Phúc Lâm khẳng định: Tập đoàn Bảo Việt dự kiến sẽ chia cổ tức năm 2012 khoảng 15% bằng tiền mặt, dù kế hoach đặt ra trước đó chỉ là 12%.

Nhìn lại năm 2012, có thể nói, bên cạnh việc triển khai các giải pháp kinh doanh, Tập đoàn Bảo Việt tiếp tục tập trung xây dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển ổn định, lâu dài trong tương lai với trọng tâm hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, củng cố cơ cấu tổ chức, mô hình hoạt động kinh doanh, tăng cường kiểm soát rủi ro, nâng cao hiệu quả đầu tư, chất lượng dịch vụ khách hàng, qua đó tối ưu hóa giá trị mang lại cho khách hàng và cổ đông.

Đặc biệt, trong giai đoạn 2011 - 2012, Tập đoàn Bảo Việt đã hoàn thành cơ bản việc xây dựng “Một Bảo Việt - Một nền tảng mới” với các kết quả đáng khích lệ trên mọi lĩnh vực hoạt động. Có thể kể ra 6 điểm nhấn sau đây:

Nâng cao năng lực tài chính: Tổng tài sản, tổng nguồn vốn chủ sở hữu, lợi nhuận luôn đạt được sự tăng trưởng vững chắc. Nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, chất lượng dịch vụ, Tập đoàn Bảo Việt tăng cường năng lực tài chính cho các công ty con (hoàn thành tăng vốn điều lệ cho Ngân hàng Bảo Việt lên 3.000 tỷ đồng và tăng vốn điều lệ của Bảo hiểm Bảo Việt lên 2.000 tỷ đồng). Với chấp thuận chính thức của Bộ Tài chính từ ngày 27/3/2013, Bảo hiểm Bảo Việt trở thành doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có vốn điều lệ lớn nhất trên thị trường.

Xây dựng mô hình quản trị chuẩn hóa theo thông lệ quốc tế: Theo đó, từng bước hoàn thiện mô hình Công ty mẹ - Công ty con, xây dựng và ban hành hệ thống các quy chế, quy định về quản trị doanh nghiệp theo chuẩn mực quốc tế.

Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin tập trung, hiện đại: Tập đoàn Bảo Việt đã đầu tư xây dựng hệ thống công nghệ thông tin tập trung hiện đại bao gồm xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, trung tâm dữ liệu, hệ thống mạng WAN; hệ thống phần mềm và tuyền thông theo tiêu chuẩn quốc tế, tạo nền tảng khai thác dữ liệu khách hàng chung của cả Tập đoàn hướng tới cung cấp dịch vụ tài chính, bảo hiểm trọn gói phục vụ nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Đầu tư phát triển nguồn nhân lực: Xây dựng hệ thống quản lý hiệu quả làm việc, hệ thống lương thưởng theo hiệu quả công việc. Chú trọng công tác đào tạo, triển khai bản đồ học tập nhằm nâng cao năng lực và trình độ cán bộ.

Phát triển thương hiệu: Theo kết quả nghiên cứu đánh giá sức khoẻ thương hiệu của công ty nghiên cứu thị trường quốc tế, Bảo Việt là thương hiệu uy tín nhất trong lĩnh vực bảo hiểm. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra những định hướng quan trọng trong chiến lược phát triển thương hiệu Bảo Việt. Năm 2012, Bảo Việt đã tập trung đẩy mạnh hoạt động truyền thông qua các kênh đa dạng, hiện đại hóa hình ảnh thương hiệu.

Phát triển sản phẩm, kênh phân phối mới, nâng cao chất lượng dịch vụ: Triển khai mô hình kinh doanh quản lý tập trung, đẩy mạnh bán hàng, đa dạng hoá sản phẩm và kênh phân phối; từng bước đẩy mạnh hợp tác nội bộ và bán chéo sản phẩm dịch vụ tài chính giữa các đơn vị thành viên trong Tập đoàn, đưa vào vận hành trung tâm dịch vụ khách hàng.