Tập trung triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2019

PV.

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký ban hành Quyết định số 2222/QĐ-BTC phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2019, trong đó tập trung bám sát nhiệm vụ quản lý của ngành Tài chính, của địa phương, đơn vị đồng thời gắn với việc thực hiện các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo đó, thực hiện định hướng kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2019 tại Công văn số 13185/BTC-TTr ngày 26/10/2018 của Bộ Tài chính, kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2019 sẽ bám sát nhiệm vụ quản lý của ngành Tài chính, của địa phương, đơn vị đồng thời gắn với việc thực hiện các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng.

Theo kế hoạch, việc thanh tra, kiểm tra sẽ tập trung vào một số lĩnh vực như: Thanh tra công tác quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước, nguồn thu dịch vụ sự nghiệp công lập và các nguồn thu khác tập trung tại một số Bộ, ngành, địa phương có nguồn thu và sử dụng ngân sách nhà nước lớn, có cơ chế đặc thù; Thanh tra vốn đầu tư xây dựng tập trung vào các chương trình, dự án có tổng mức đầu tư lớn, dự án quan trọng, sử dụng vốn vay nước ngoài, thanh quyết toán chậm; Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài chính, thuế và giá; Tập trung thanh tra một số tập đoàn, tổng công ty hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng nhằm đánh giá tình hình tài chính, bảo toàn và phát triển vốn, tăng thu cho ngân sách nhà nước…

Để triển khai thực hiện tốt kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2019 ngay sau khi được Bộ Tài chính phê duyệt, Thanh tra Bộ đã tiến hành gửi thông báo đến các đối tượng được thanh tra trong tháng 01/2019 theo quy định; các đoàn thanh tra lập kế hoạch chi tiết cho từng cuộc thanh tra, tập huấn trước khi triển khai, xác định rõ nội dung công việc, phương pháp tiến hành, nhân sự đoàn thanh tra, duy trì, thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo định kỳ; Kiểm tra kiểm soát chặt chẽ các đoàn thanh tra trong việc chấp hành quy trình, quy chế, giám sát đoàn thanh tra theo đúng quy định…

Thời gian qua, với tinh thần chủ động, bám sát yêu cầu nhiệm vụ của Bộ, Thanh tra Bộ đã xây dựng và triển khai kế hoạch đúng trọng tâm, trọng điểm và đôn đốc thực hiện kịp thời và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực công tác từ công tác thanh tra, kiểm tra; Giải quyết khiếu nại, tố cáo đến công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí… Qua thanh kiểm tra, thanh tra, các đơn vị thuộc ngành Tài chính đã kiến nghị, yêu cầu rà soát, đôn đốc thu hồi nợ thuế và thực hiện xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp có vi phạm; Chấn chỉnh công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng, công tác khảo sát, thiết kế, dự toán, công tác đấu thầu và các biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án...

Công tác xử lý sau thanh tra cũng đã được quan tâm, chỉ đạo và đôn đốc xử lý quyết liệt, đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Những kết luận có đầy đủ căn cứ, đúng pháp luật, được đôn đốc đơn vị được thanh, kiểm tra thực hiện ngay; những nội dung đơn vị còn có giải trình hoặc khiếu nại..., được chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng pháp luật.

Đặc biệt, công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí luôn được Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tài chính quan tâm chỉ đạo, ban hành các giải pháp và tổ chức thực hiện đồng bộ. Với vai trò là cơ quan thường trực giúp Bộ trong công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Thanh tra Bộ đã giúp Bộ thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp Chính phủ triển khai thực hiện các quy định của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn; Chủ động hướng dẫn kịp thời các Bộ ngành, địa phương, các tập đoàn, tổng công ty trong việc thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Qua đó, góp phần bảo đảm chi ngân sách nhà nước đúng mục tiêu, đúng nội dung và chế độ, định mức quy định…