Nghị định số 29/2014/NĐ-CP:

Thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của nhà nước về tài sản


(Tài chính) Ngày 10/4, Chính phủ ban hành Nghị định số 29/2014/NĐ-CP quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước.

Đối tượng áp dụng Nghị định trên bao gồm: (i) Cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản; (ii) Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước; (iii) Các tổ chức, cá nhân khác liên quan đến việc xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước.

Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện các điều, khoản quy định tại Nghị định này và ban hành các biểu mẫu để thực hiện Nghị định này.

Mời download nội dung Nghị định: Nghi dinh so 29-2014-ND-CP.doc