Tháng 10, khối lượng giao dịch phái sinh đạt 110.936 hợp đồng/phiên

PV.

Tính bình quân, trong tháng 10, khối lượng giao dịch đạt 110.936 hợp đồng/phiên, tăng 35,35% so với tháng trước.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Trong tháng 10, có 1 mã sản phẩm là VN30F1810 đáo hạn ngày 18/10/2018 và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã niêm yết bổ sung sản phẩm thay thế là VN30F1906 vào ngày 19/8/2018.

Tại thời điểm cuối tháng 10 có 4 mã hợp đồng được giao dịch là VN30F1811, VN30F1812 VN30F1903, và VN30F1906.

Khối lượng giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh trong tháng 10 đạt 2.551.535 hợp đồng, tăng 63,85% so với tháng trước. Tính bình quân, khối lượng giao dịch đạt 110.936 hợp đồng/phiên, tăng 35,35% so với tháng trước.

   Bảng 1: Tổng hợp giao dịch toàn thị trường

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Tháng 9.2018

Tháng 10.2018

Tăng/giảm (%)

1

Khối lượng giao dịch

Hợp đồng

1.557.281

2.551.535

63,85%

2

Khối lượng OI (cuối kỳ)

Hợp đồng

14.615

18.426

26,08%

Khối lượng mở (OI) toàn thị trường tăng 26,08% so với tháng trước, tính đến cuối ngày 31/10/2018, khối lượng OI của toàn thị trường đạt 18.426 hợp đồng.  

Số lượng tài khoản giao dịch phái sinh vẫn tiếp tục tăng lên. Tại thời điểm cuối  tháng 10, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 50.956 tài khoản, tăng 9,45% so với tháng trước.

Hoạt động giao dịch vẫn tập trung chủ yếu ở các nhà đầu tư cá nhân trong nước (98,83%). Sự tham gia của nhà đầu tư tổ chức trong nước chỉ chiếm khoảng 1% khối lượng giao dịch toàn thị trường, trong đó hoạt động tự doanh của các công ty chứng khoán tăng gần gấp đôi so với tháng 9, chiếm 0,6% khối lượng giao dịch.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài chiếm 0,17% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường.