Thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT theo giá dịch vụ y tế thực hiện thế nào?

Lê Nam

Ngày 17/6/2019, Bộ Y tế ban hành Công văn số 3385/BYT-KH-TC về việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo giá dịch vụ y tế.

Theo đó, Bộ Y tế đề nghị Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thực hiện thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) cho các cơ sở y tế theo đúng quy định của Luật Giá, Luật BHYT, các văn bản hướng dẫn thi hành các luật này và hợp đồng KCB BHYT.

Trường hợp áp dụng phương thức thanh toán theo giá dịch vụ thì thanh toán theo số lượng dịch vụ và mức giá do cơ quan có thẩm quyền của nhà nước quy định, cụ thể:

Cụ thể, số lượng dịch vụ theo số lượng cơ sở y tế đã cung cấp cho người có thẻ BHYT tính trên cơ sở số liệu cơ sở y tế đã tổng hợp đề nghị cơ quan BHXH thanh toán và được cơ quan BHXH giám định theo quy định (bao gồm các chi phí đang tạm chưa thanh toán hoặc đã giảm quyết toán do rà soát, đối chiếu với định mức tính giá dịch vụ).

Trong đó, lưu ý việc tính số ngày điều trị nội trú từ ngày 01/03/2016 – 14/07/2018 thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 của Liên Bộ Y tế - Tài chính; từ ngày 15/07/2018 thực hiện theo quy định tại Thông tư số 15/2018/TT-BYT ngày 30/05/2018 của Bộ Y tế.

Chi phí về thuốc, vật tư y tế, máu và chế phẩm máu chưa tính trong giá dịch vụ thì thanh toán theo thực tế sử dụng và giá mua theo đấu thầu của cơ sở y tế; phạm vi, mức hưởng thực hiện theo quy định.

Về mức giá dịch vụ thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC, Thông tư số 15/2018/TT-BYT trong thời gian các Thông tư này có hiệu lực thi hành, trong đó thời điểm áp dụng mức giá có tiền lương theo quy định tại Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC được xác định như sau:

Các cơ sở khám, chữa bệnh được cơ quan có thẩm quyền phân loại là đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên, đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư được thực hiện mức giá gồm chi phí trực tiếp, phụ cấp đặc thù và tiền lương từ ngày 01/03/2016.

Đối với các cơ sở khám, chữa bệnh còn lại, thực hiện theo công văn thông báo của Bộ Y tế về thời điểm áp dụng giá dịch vụ khám, chữa bệnh BHYT bao gồm các chi phí tiền lương đối với các tỉnh, thành phố (trường hợp tại thời điểm thông báo nhưng đơn vị chưa hoàn thành việc cập nhật mức giá dịch vụ vào phần mềm thanh toán chi phí khám, chữa bệnh thì thời điểm thực hiện mức giá có tiền lương tính từ khi cơ quan BHXH và các cơ sở y tế đã thống nhất).

Bên cạnh đó, trong thời gian Bộ Y tế chưa ban hành định mức kinh tế kỹ thuật bắt buộc phải tuân thủ trong khám, chữa bệnh, việc thanh toán, quyết toán chi phí khám, chữa bệnh có thể thực hiện theo quy định của Luật BHYT, Luật Giá và các văn bản hướng dẫn thi hành.