Tổng cục Hải quan:

Tháo gỡ vướng mắc về thuế bảo vệ môi trường đối với hàng hóa nhập khẩu


Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 4707/TCHQ-TXNK gửi Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam để tháo gỡ vướng mắc về việc hoàn thuế bảo vệ môi trường đối với hàng hóa nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan cho biết, việc hoàn thuế bảo vệ môi trường đối với hàng hóa nhập khẩu được thực hiện theo Điều 11 Luật Thuế bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Điều 6 Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 8/8/2011 của Chính phủ; Điều 8 Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 8/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế vảo vệ môi trường.

Theo đó, người nộp thuế bảo vệ môi trường được hoàn thuế bảo vệ môi trường đã nộp trong một số trường hợp sau:

- Hàng hóa nhập khẩu còn lưu kho, lưu bãi tại cửa khẩu và đang chịu sự giám sát của cơ quan hải quan được tái xuất khẩu ra nước ngoài.

- Hàng hóa nhập khẩu để giao, bán cho nước ngoài thông qua đại lý tại Việt Nam; xăng, dầu bán cho phương tiện vận tải của hãng nước ngoài trên tuyến đường qua cảng Việt Nam hoặc phương tiện vận tải của Việt Nam trên tuyến đường vận tải quốc tế theo quy định của pháp luật.

- Hàng nhập khẩu do người nhập khẩu tái xuất khẩu (kể cả trường hợp trả lại hàng) ra nước ngoài được hoàn lại số thuế bảo vệ môi trường đã nộp đối với số hàng tái xuất ra nước ngoài.

- Hàng tạm nhập để tham gia hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm được hoàn lại số thuế bảo vệ môi trường đã nộp tương ứng với số hàng hóa khi tái xuất khẩu ra nước ngoài.

Việc hoàn thuế bảo vệ môi trường theo quy định chỉ thực hiện đối với hàng hóa thực tế xuất khẩu. Thủ tục, hồ sơ, trình tự, thẩm quyền giải quyết hoàn thuế bảo vệ môi trường đối với hàng xuất khẩu được thực hiện theo quy định như đối với việc giải quyết hoàn thuế nhập khẩu theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Căn cứ quy định trên, Tổng cục Hải quan cho rằng, trường hợp hàng hóa nhập khẩu của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam không thuộc đối tượng hoàn thuế bảo vệ môi trường.

Nguyễn Trung