Thay đổi mức thu phí trong lĩnh vực chứng khoán

Theo thuvienphapluat.vn

(Tài chính) Mức thay đổi được quy định bởi Thông tư 67/2014/TT-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tổng cộng có 20 loại phí, lệ phí áp dụng các hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán.

Trung tâm lưu ký khi thu phí chuyển quyền sở hữu chứng khoán phải trích nộp phí giám sát trên doanh thu phí còn lại sau khi chuyển trả 50% phí chuyển quyền sở hữu chứng khoán cho các Sở Giao dịch.

Giá trị giao dịch chịu phí là giá trị công bố trên hệ thống của Sở Giao dịch hoặc giá trị giao dịch không thông qua các hệ thống.

Các đối tượng nộp phí khác như công ty đại chúng chưa niêm yết/đăng ký giao dịch; quỹ mở, quỹ ETF, tổ chức quản lý quỹ phải nộp phí quản lý thường niên.

Đồng tiền thu phí là Việt Nam đồng; hình thức nộp là tiền mặt /chuyển khoản vào tài khoản của UBCK tại Kho bạc Nhà nước.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10/7/2014, bãi bỏ Thông tư 134/2009/TT-BTC .