Thay đổi quy trình phân tích, phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Tổng cục Hải quan vừa có các Quyết định số 3987/QĐ-TCHQ ban hành quy trình xác định trước mã số đối với hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK) và quy trình phân loại đối với hàng hóa XNK phải phân tích và Quyết định số 4023/QĐ-TCHQ ban hành quy chế phân tích hàng hóa XNK trong ngành Hải quan.

Phân tích hàng hóa tại TTPTPL hàng hóa XNK. Nguồn: baohaiquan.vn
Phân tích hàng hóa tại TTPTPL hàng hóa XNK. Nguồn: baohaiquan.vn

Đây là những quy trình để hướng dẫn trình tự, thủ tục tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và ban hành, tổ chức thực hiện văn bản xác định mã số đối với hàng hóa XNK theo quy định tại Điều 7 và tiết b khoản 1 Điều 17 Thông tư 128/2013/TT-BTC.

Theo đó, khi thực hiện phân tích, phân loại, xác định mã số đối với hàng hóa XNK, công chức hải quan phải căn cứ quy định hiện hành, đồng thời kết hợp với các quy định của quy trình này. Việc phân tích, phân loại hàng hóa, xác định mã số hàng hóa XNK phải đảm bảo công khai, minh bạch.

Đối với quy trình xác định trước mã số đối với hàng hóa XNK, thời gian tiếp nhận hồ sơ (tại Cục Hải quan địa phương) không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Kiểm tra và xử lý kết quả kiểm tra không quá 6 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Kiểm tra và phê duyệt hồ sơ không quá 6 ngày làm việc…

Đối với quy trình phân loại đối với hàng hóa XNK phải phân tích, thời gian kiểm tra và xử lý kết quả kiểm tra là 3 ngày làm việc, trường hợp hàng hóa phức tạp, thời gian thực hiện được kéo dài hơn nhưng tối đa không quá 6 ngày làm việc. Kiểm tra và phê duyệt hồ sơ không quá 3 ngày làm việc…

Các quy trình trên có hiệu lực từ ngày 4/12 và 9/12/2013.