Thêm 24 dịch vụ công trực tuyến sớm được cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Việt Hoàng

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký ban hành Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 4/4/2022 phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022. Theo danh mục sẽ có 24 dịch vụ công trực tuyến sớm được cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo Quyết định số 422/QĐ-TTg, danh mục các thủ tục hành chính thiết yếu ưu tiên tích hợp, chia sẻ dữ liệu dân cư của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo phụ lục I Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Quyết định cũng nêu rõ danh mục dịch vụ công trực tuyến của cá nhân và nhóm dịch vụ công thiết yếu của tổ chức cần sớm được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2022.

Cụ thể, nhóm dịch vụ công thiết yếu của tổ chức gồm 10 dịch vụ công/thủ tục hành chính. Trong đó, một số dịch vụ đáng chú ý trong Danh mục như: Đăng ký chỉ dẫn địa lý; đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn; thanh toán nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai đối với doanh nghiệp; nộp thuế, lệ phí trước bạ đối với doanh nghiệp…

Với nhóm dịch vụ công thiết yếu của cá nhân, có 14 dịch vụ công/thủ tục hành chính cần sớm được tích hợp. Trong đó, có các dịch vụ như: xác nhận thông tin về cư trú; công nhận bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ và văn bằng trình độ tương đương do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam; đăng ký tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện; đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế; liên thông nhóm thủ tục Đăng ký thành lập hộ kinh doanh và đăng ký thuế; đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; liên thông nhóm thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân và đăng ký kết hôn; thanh toán viện phí trực tuyến…

Ngoài ra, căn cứ điều kiện thực tiễn của bộ, ngành, địa phương, các cơ quan liên quan phê duyệt danh mục, lộ trình, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trực thuộc trong tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến thuộc phạm vi quản lý trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022 bảo đảm đạt tỷ lệ tối thiểu theo quy định.