Thí điểm không gửi văn bản giấy đối với 21 loại văn bản điện tử


Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản đề nghị các bộ, ngành, địa phương thực hiện ký số tất cả các văn bản điện tử gửi, nhận trên Trục liên thông văn bản quốc gia, trừ văn bản mật giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành và Văn phòng Chính phủ.

Tất cả các văn bản điện tử gửi, nhận trên Trục liên thông văn bản quốc gia được thực hiện ký số, trừ văn bản mật. Nguồn: Internet
Tất cả các văn bản điện tử gửi, nhận trên Trục liên thông văn bản quốc gia được thực hiện ký số, trừ văn bản mật. Nguồn: Internet

Trục liên thông văn bản điện tử quốc gia được Văn phòng Chính phủ chính thức khai trương chiều ngày 12/3/2019 đã kết nối 95 cơ quan Trung ương và địa phương. Đây là bước đột phá mạnh mẽ vào tư duy giấy tờ, quan liêu kiểu cũ để tạo lập nền tảng cho những bước phát triển mới của Chính phủ điện tử, ứng dụng trên sẽ tiết kiệm cho ngân sách 1.200 tỷ đồng mỗi năm bao gồm tiền giấy, mực, sao lưu, gửi bưu chính, thời gian...

Theo đó, từ nay đến 10/5/2019 sẽ thí điểm không gửi văn bản giấy đối với 21 loại văn bản điện tử đã ký số, gồm: Nghị định của Chính phủ; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; văn bản hành chính gồm: Văn bản hành chính của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết của Chính phủ; Quyết định của Thủ tướng, lãnh đạo của các bộ, ngành, địa phương; Chỉ thị; Quy chế;  Quy định; Thông báo; Hướng dẫn; Kế hoạch; Đề án; Dự án; Báo cáo; Tờ trình; Công văn; Công điện; Giấy mời; Phiếu gửi; Phiếu chuyển.

Trước ngày 10/5/2019, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống quản lý văn bản và điều hành, tích hợp giải pháp dịch vụ ký số của Ban Cơ yếu Chính phủ. 

Tại hệ thống nội bộ các bộ, ngành, địa phương, Chính phủ cũng yêu cầu thực hiện thí điểm gửi, nhận văn bản điện tử có ký số từ ngày 15/5/2019 đến ngày 15/6/2019; Đồng thời, tiến hành tổ chức kết nối, liên thông các phần mềm quản lý văn bản trong nội bộ các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Bên cạnh đó, thường xuyên giám sát, bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ cho phần mềm quản lý văn bản và điều hành hoạt động ổn định. Cung cấp thông tin của các cán bộ đầu mối chịu trách nhiệm tiếp nhận văn bản điện tử, quản lý, vận hành phần mềm quản lý văn bản điện tử và điều hành để nhận cảnh báo văn bản đến trên Trục liên thông văn bản quốc gia, việc cơ quan chưa nhận văn bản và phản hồi trạng thái về Văn phòng Chính phủ trước ngày 15/4/2019.

Về bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống Trục liên thông văn bản quốc gia, Văn phòng Chính phủ khẳng định vấn đề bảo đảm an toàn, an ninh thông tin văn bản gửi, nhận trên Trục liên thông văn bản quốc gia được Văn phòng Chính phủ đặc biệt quan tâm.

Do vậy, Văn phòng Chính phủ đã phối hợp với các Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông tiến hành kiểm tra, đánh giá an toàn an ninh đối với hệ thống thiết bị, hệ thống ứng dụng Trục liên thông văn bản quốc gia; Đồng thời, sẽ liên tục rà soát, đánh giá an toàn bảo mật đối với Trục liên thông văn bản quốc gia, đảm bảo an ninh, an toàn tối đa cho hệ thống.

Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương báo cáo đánh giá kết quả tình hình thực hiện thí điểm gửi nhận văn bản điện tử có ký số thay văn bản giấy, cũng như việc gửi, nhận văn bản điện tử trên Trục liên thông văn bản quốc gia về Văn phòng Chính phủ trước ngày 15/5/2019.

Trên cơ sở kết quả thí điểm gửi, nhận văn bản điện tử có ký số trên Trục liên thông văn bản quốc gia, Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nội vụ cùng các cơ quan liên quan rà soát, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan về gửi nhận văn bản điện tử để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.