Thí điểm kiểm tra việc quản lý tiền công đức trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Trần Huyền

Đoàn kiểm tra liên Bộ Tài chính - Văn hóa, Thể thao và Du lịch và đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh Quảng Ninh sẽ thực hiện thí điểm kiểm tra việc quản lý tiền công đức tại các di tích lịch sử - văn hóa, đình chùa trên địa bàn tỉnh.

Bộ Tài chính sẽ thí điểm kiểm tra việc quản lý tiền công đức trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Ảnh minh hoạ: internet
Bộ Tài chính sẽ thí điểm kiểm tra việc quản lý tiền công đức trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Ảnh minh hoạ: internet

Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Ninh về việc thí điểm kiểm tra việc quản lý tiền công đức tại các di tích lịch sử - văn hóa, đình chùa trên địa bàn tỉnh.

Công tác kiểm tra nhằm tổng hợp, đánh giá việc quản lý tiền công đức tại các di tích lịch sử - văn hóa, đình chùa. Qua đó, giúp các tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc được giao quản lý, sử dụng di tích, đình chùa tự quản lý tiền công đức theo hướng minh bạch, rõ ràng để tạo niềm tin và đem lại lợi ích chung cho cộng đồng, góp phần phát triển văn hóa, kinh tế - xã hội của địa phương.

Đối tượng kiểm tra là các di tích lịch sử - văn hóa, đình chùa đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp bằng xếp hạng di tích hoặc đưa vào danh mục kiểm kê di tích của địa phương theo quy định của Luật Di sản văn hóa.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội; xem xét việc mở tài khoản, mở sổ sách ghi chép số thu, chi tiền công đức, tài trợ, nội dung sử dụng tiền công đức, tài trợ và giám sát việc tiếp nhận, kiểm đếm, sử dụng tiền công đức, tài trợ. Thời kỳ kiểm tra là năm 2022 và 4 tháng đầu năm 2023.

Theo văn bản trên, đoàn kiểm tra liên Bộ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan của địa phương thực hiện kiểm tra đối với 04 khu di tích gồm: Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử; Khu di tích lịch sử nhà Trần tại Đông Triều; Khu di tích lịch sử Bạch Đằng; Khu di tích đền Cửa Ông - Cặp Tiên. Thời hạn kiểm tra tối đa là 10 ngày làm việc, bắt đầu từ ngày 08/5/2023.

Đoàn kiểm tra liên ngành của địa phương thực hiện kiểm tra đối với các di tích lịch sử - văn hóa, đình chùa còn lại. Thời hạn kiểm tra do địa phương quyết định, bảo đảm hoàn thành việc kiểm tra trước ngày 31/5/2023.

Để bảo đảm việc thí điểm kiểm tra được thuận lợi, Bộ Tài chính đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh trong việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành tại địa phương. Trong đó, có thể ủy quyền cho Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức thực hiện việc kiểm tra, sau đó tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra, gửi về Sở Tài chính để tổng hợp.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan làm đầu mối giúp Đoàn kiểm tra liên Bộ trong việc sắp xếp, bố trí thời gian, địa điểm kiểm tra phù hợp với thực tế của địa phương. Đồng thời, tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt, gửi về Bộ Tài chính trước ngày 10/6/2023 để kịp tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý II/2023.

Trước đó, theo Thông báo số 67/TB-VPCP ngày 7/3/2023 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có kế hoạch kiểm tra tổng thể vấn đề quản lý tiền công đức tại các đi tích lịch sử, văn hòa, đình chùa trên phạm vi toàn quốc, thí điểm từ tỉnh Quảng Ninh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý II/2023.