Thị trường bảo hiểm Việt Nam tăng trưởng tích cực thế nào?

Hà Anh

Trong 2 tháng đầu năm 2022, thị trường bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ đạt mức tăng trưởng tích cực ở 2 con số so với cùng kỳ năm 2021.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Số liệu ước tính của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cho thấy, tính đến hết tháng 2/2022, tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ đạt 21.888 tỷ đồng, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, các sản phẩm bảo hiểm gồm: Liên kết chung chiếm tỷ trọng 53,4%; hỗn hợp chiếm tỷ trọng 17,5%; liên kết đơn vị chiếm tỷ trọng 17,1%; sản phẩm phụ chiếm tỷ trọng 10,3%.

Các sản phẩm bảo hiểm còn lại chiếm tỷ trọng 1,65%, trong đó, các sản phẩm bảo hiểm, gồm: Trọn đời chiếm 0,2%; bảo hiểm tử kỳ chiếm 0,8%; bảo hiểm trả tiền định kỳ chiếm 0,1%; bảo hiểm hưu trí chiếm 0,2%; bảo hiểm sức khỏe chiếm 0,32%; bảo hiểm sinh kỳ chiếm 0,001%.

Tuy nhiên, phí bảo hiểm khai thác mới trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ trong 2 tháng đầu năm 2022 đạt 6.059 tỷ đồng, giảm 9,5% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng số tiền bảo hiểm các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đã thực hiện chi trả trong 2 tháng năm 2022 là 5.419 tỷ đồng.

Đối với thị trường bảo hiểm phi nhân thọ, tính đến hết tháng 2/2022, doanh thu thị trường này ước đạt 11.248 tỷ đồng, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm 2021. Số tiền bồi thường cho các sản phẩm của các doanh nghiệp là 2.709 tỷ đồng.

Trong đó, bảo hiểm xe cơ giới doanh thu đạt 3.170 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 28,2% trong tổng doanh thu toàn thị trường, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2021, bồi thường 979 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 30,9%.

Doanh thu bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới đạt 733 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 6,5 %, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2021, bồi thường 108 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 14,8%. Doanh thu bảo hiểm xe cơ giới tự nguyện đạt 2.436 tỷ đồng, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2021, chiếm tỷ trọng 21,7%, bồi thường 871 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 35,8%

Bảo hiểm sức khỏe doanh thu đạt 3.421 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 30,4%, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm 2021, bồi thường 858 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 25,1%. Bảo hiểm tài sản thiệt hại doanh thu đạt 1.669 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 14,8%, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2021, bồi thường 254 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 15,2%…

Có thể nói, những con số "biết nói" về mức tăng trưởng của thị trường bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ ở trên cho thấy, vượt qua thách thức của đại dịch COVID-19, thị trường bảo hiểm Việt Nam đã đạt mức tăng trưởng tích cực và duy trì ở 2 con số. Điều này cho thấy, còn nhiều dư địa phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam ổn định, bền vững trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.