Thị trường trái phiếu chính phủ tháng 10/2016


HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ TRÊN THỊ TRƯỜNG SƠ CẤP

Kỳ hạn trái phiếu

Số phiên đấu thầu

Giá trị đăng ký

Giá trị trúng thầu

Vùng lãi suất

Vùng lãi suất
trúng thầu (%/năm)

3 năm

1

500.000.000.000

1.000.000.000.000

250.000.000.000

5,20-5,40

5 năm

3

1.500.000.000.000

3.900.000.000.000

1.400.000.000.000

5,90-7,77

7 năm

1

3.900.000.000.000

11.251.000.000.000

3.900.000.000.000

6,14-7,40

10 năm

4

1.900.000.000.000

6.281.000.000.000

1.400.000.000.000

6,38-8,40

15 năm

5

5.700.000.000.000

18.027.000.000.000

5.186.000.000.000

7,39-9,00

20 năm

1

1.500.000.000.000

1.011.000.000.000

710.000.000.000

7,70-9,00

30 năm

2

2.500.000.000.000

2.067.189.500.000

826.000.000.000

7,90-9,20

Tổng

17

17.500.000.000.000

43.537.189.500.000

13.672.000.000.000


      Nguồn: HNX

GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ TRÊN THỊ TRƯỜNG THỨ CẤP

STT

Kỳ hạn còn lại

Khối lượng giao dịch

Giá trị giao dịch

Vùng lợi suất

1

3 tháng

3.000.000

322.758.000.000

3,00 - YTM - 3,05

2

6 tháng

8.373.979

891.177.313.567

3,12 - YTM - 5,20

3

9 tháng

5.886.000

627.364.488.000

3,50 - YTM - 5,80

4

12 tháng

18.700.600

2.020.505.489.500

3,28 - YTM - 6,50

5

2 năm

215.981.000

23.230.420.122.000

3,86 - YTM - 8,16

6

3 năm

129.138.500

13.567.989.517.000

4,05 - YTM - 9,12

7

3 - 5 năm

160.196.700

17.284.892.986.400

4,42 - YTM - 7,70

8

5 năm

202.900.000

21.461.883.870.000

4,85 - YTM - 7,10

9

5 - 7 năm

8.500.000

987.763.000.000

5,10 - YTM - 8,70

10

7 năm

127.910.000

13.581.382.640.000

5,40 - YTM - 7,88

11

7 - 10 năm

25.509.050

2.898.600.330.300

5,62 - YTM - 6,70

12

10 năm

23.940.000

2.401.698.340.000

6,19 - YTM - 8,04

13

10 - 15 năm

68.180.000

7.394.783.115.000

6,90 - YTM - 7,80

14

15 năm

60.190.000

6.164.648.930.000

6,90 - YTM - 9,00

15

20 năm

9.800.000

980.830.100.000

7,71 - YTM - 7,72

16

30 năm

22.214.658

2.213.619.492.504

7,98 - YTM - 8,00

Tổng

1.090.420.487

116.030.317.734.271


Nguồn: HNX