Thiếu từ 12 tháng trở xuống được xét nâng lương sớm?

Theo baochinhphu.vn

Bà Vũ Hồng Liên (Hà Nội) được nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc vào ngày 1/9/2015. Đến ngày 11/11/2017 bà sẽ đủ tuổi nghỉ hưu. Hiện bà đã nhận được thông báo nghỉ hưu.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tính từ ngày 1/9/2015 đến ngày bà nghỉ hưu 1/12/2017 thì bà đã có thời gian giữ bậc lương hiện hưởng là 27 tháng. Vậy bà có đủ điều kiện được nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu không?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời như sau:

Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ quy định, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có thông báo nghỉ hưu, nếu trong thời gian giữ bậc đạt đủ 2 tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2, Điều 2 Thông tư này, chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và kể từ ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định thì được nâng một bậc lương trước thời hạn 12 tháng so với thời gian quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Thông tư này.

Trường hợp bà Vũ Hồng Liên được nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc vào ngày 1/9/2015, theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BNV về thời gian giữ bậc để xét nâng bậc lương thường xuyên, sau 3 năm (đủ 36 tháng) giữ lương ngạch chuyên viên, đến ngày 1/9/2018 bà Liên sẽ được nâng bậc lương thường xuyên lên bậc lương kế tiếp.

Bà Liên cho biết đến ngày 11/11/2017 bà sẽ đủ tuổi nghỉ hưu. Theo quy định của pháp luật về công chức, viên chức, trước 6 tháng tính đến thời điểm nghỉ hưu cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp quản lý công chức, viên chức phải ra thông báo bằng văn bản về thời điểm nghỉ hưu để công chức, viên chức biết và chuẩn bị người thay thế. Thời điểm nghỉ hưu là ngày 1 của tháng liền kề sau tháng công chức, viên chức đủ tuổi nghỉ hưu.

Theo đó, ngày 11/6/2017 cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp ra thông báo nghỉ hưu bằng văn bản đối với bà Liên. Thời điểm nghỉ hưu của bà Liên là ngày 1/12/2017.

Trong khoảng thời gian tính từ ngày có thông báo nghỉ hưu (11/6/2017) đến trước ngày nghỉ hưu (1/12/2017), vào thời điểm 1/9/2017 bà Liên còn thiếu 12 tháng là đủ thời gian giữ bậc 36 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên vào ngày 1/9/2018.

Trường hợp bà Liên thỏa mãn điều kiện quy định tại Khoản 2, Điều 3, Thông tư số 08/2013/TT-BNV: "… kể từ ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định thì được nâng một bậc lương trước thời hạn 12 tháng...".

Ngoài điều kiện nêu trên, thì bậc lương bà Liên đang giữ hiện nay chưa phải là bậc cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, đồng thời bà phải được cấp có thẩm quyền đánh giá trong thời gian giữ bậc hoàn thành nhiệm vụ trở lên; không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức, thì khi có thông báo nghỉ hưu bà Liên mới có đủ điều kiện được nâng bậc lương trước thời hạn, hưởng lương bậc kế tiếp kể từ ngày 1/9/2017.