Thống nhất ban hành Nghị quyết của Thường vụ Quốc hội về phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2022

H.A

Chiều ngày 17/8/2021, tiếp tục chương trình phiên họp thứ Hai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến và biểu quyết thông qua Nghị quyết ban hành về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2022.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc Trình bày Tờ trình của Chính phủ về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSNN năm 2022. Ảnh: QH
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc Trình bày Tờ trình của Chính phủ về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSNN năm 2022. Ảnh: QH

Tại phiên họp, trình bày Tờ trình của Chính phủ về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSNN năm 2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, mục tiêu phân bổ nguồn lực chi thường xuyên nhằm đảm bảo các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương có đủ nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, các chế độ an sinh xã hội theo lĩnh vực, địa bàn theo phân cấp hiện hành.  

Theo Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, định mức phân bổ chi thường xuyên NSNN năm 2022 là cơ sở để Chính phủ trình Quốc hội dự toán NSNN, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022; xác định tỷ lệ phân chia các khoản thu giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương và số bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương cho thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025 theo quy định của Luật NSNN.

Định mức phân bổ chi thường xuyên NSNN năm 2022 cũng làm cơ sở để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định ban hành định mức phân bổ chi thường xuyên của ngân sách địa phương và xây dựng dự toán chi ngân sách địa phương, đảm bảo đúng quy định của Luật NSNN.

Theo đó, Chính phủ trình phương án bỏ việc xây dựng định mức phân bổ chi thường xuyên NSNN năm 2022 đối với các Bộ, cơ quan trung ương theo biên chế. Dự toán chi quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể đối với các Bộ, cơ quan trung ương hằng năm được xây dựng căn cứ chức năng, nhiệm vụ, khối lượng, quy mô, tính chất nhiệm vụ được giao.

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: internet
Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: internet

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, mức bố trí dự toán chi thường xuyên cho các cơ quan, đơn vị có cơ chế tài chính đặc thù năm 2022 căn cứ quy định về cơ chế tài chính, đánh giá tình hình thực hiện dự toán năm 2021 và yêu cầu tiết kiệm tối thiểu 15% chi thường xuyên.

Tiêu chí phân bổ chi thường xuyên NSNN năm 2022 đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ yếu là dân số trung bình năm 2022 của từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Căn cứ Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội và các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, phân vùng dân số thành 04 vùng: vùng đặc biệt khó khăn, vùng khó khăn, vùng đô thị và vùng khác còn lại. Định mức chi thường xuyên NSNN năm 2022 đối với các địa phương tiếp tục được xây dựng theo 13 lĩnh vực...

Sau khi nghe Bộ trưởng Hồ Đức Phớc trình bày tờ trình, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Phú Cường trình bày báo cáo thẩm tra và thảo luận tại phiên họp. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất ban hành Nghị quyết để ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên cho năm 2022.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ rà soát và thể hiện trong Nghị quyết về việc đảm bảo nguồn lực thực hiện các tiêu chí, định mức và thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2022. Đồng thời, dự phòng các rủi ro và phương án xử lý rủi ro, đảm bảo hợp lý tương thích với tỷ lệ phân chia ngân sách do Quốc hội quyết định và phù hợp với các mục tiêu, chỉ tiêu trong Kế hoạch tài chính, ngân sách 5 năm đã được Quốc hội ban hành...

Với 100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua về mặt nguyên tắc định hướng chung và giao Ủy ban Tài chính – Ngân sách chủ trì phối hợp với Ủy ban Pháp luật, các Ủy ban của Quốc hội và Bộ Tài chính rà soát thống nhất các nội dung, hoàn thiện Nghị quyết để gửi xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành.