Thống nhất vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 tối đa 2 triệu tỷ đồng

PV.

Sáng nay (10/11), Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 với 444/454 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 89,88% tổng số đại biểu Quốc hội.

Quốc hội thống nhất vốn đầu tư trung hạn tối đa 2 triệu tỉ đồng giai đoạn 2016-2020. Nguồn: internet
Quốc hội thống nhất vốn đầu tư trung hạn tối đa 2 triệu tỉ đồng giai đoạn 2016-2020. Nguồn: internet

Nghị quyết được thông qua với mục tiêu đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nhằm cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

Đồng thời, thu hút tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển, hoàn thiện cơ bản hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu, phục vụ cho việc thực hiện các mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020. 

Tại nghị quyết này, Quốc hội quyết nghị tổng mức vốn đầu tư trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 tối đa là 2.000.000 tỷ đồng.

Trong đó, vốn ngân sách trung ương là 1.120.000 tỷ đồng (vốn nước ngoài 300.000 tỷ đồng, vốn trong nước 820.000 tỷ đồng), trong đó phát hành 260.000 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ (gồm cả 60.000 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016 chuyển sang), tiền bán vốn Nhà nước tại một số doanh nghiệp là 250.000 tỷ đồng. Vốn cân đối ngân sách địa phương là 880.000 tỷ đồng.

Đối với các chương trình mục tiêu quốc gia và dự án quan trọng quốc gia, Quốc hội tán thành dự kiến bố trí 72.817 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 để thực hiện 02 Chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó: chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới là 43.119 tỷ đồng; chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững là 29.698 tỷ đồng.

Đồng thời, bố trí 5.000 tỷ đồng đầu tư giải phóng mặt bằng Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành. Bố trí 80.000 tỷ đồng cho các dự án quan trọng quốc gia.

Theo Nghị quyết, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định chủ trương đầu tư và mức vốn kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 cụ thể cho từng dự án quan trọng quốc gia sau khi Chính phủ hoàn thiện hồ sơ, trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư các dự án này theo quy định của Luật Đầu tư công.

Quốc hội cũng thống nhất bố trí vốn trong nước không bao gồm vốn trái phiếu chính phủ theo thứ tự ưu tiên:

Một là, thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, thu hồi các khoản ứng trước, không bố trí vốn ngân sách nhà nước để thanh toán các khoản nợ đọng phát sinh sau ngày 31/12/2014.

Hai là, bố trí vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo hình thức hợp tác công tư (PPP).

Ba là, bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp hoàn thành trong giai đoạn 2016-2020.

Sau khi bố trí đủ vốn theo thứ tự ưu tiên nêu trên, trường hợp còn vốn sẽ xem xét bố trí cho các dự án khởi công mới.

Đối với nguồn vốn trái phiếu chính phủ, Nghị quyết ưu tiên phân bổ đủ phần vốn trái phiếu chính phủ còn thiếu trong tổng mức đầu tư của các dự án, công trình quan trọng thuộc lĩnh vực giao thông, thủy lợi theo đúng quy định của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Dự án Di dân tái định cư thủy điện Sơn La.

Sau khi bố trí đủ vốn cho các dự án trên, xem xét, bố trí vốn cho các dự án mới, thực sự cấp bách thuộc ngành y tế, giao thông, thủy lợi; chương trình kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

Quốc hội cũng yêu cầu Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, tổ chức kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm nếu có.