05 mục tiêu tái cơ cấu kinh tế giai đoạn 2016-2020

PV.

Chiều ngày 8/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020 với 05 mục tiêu trọng tâm.

Quốc hội thông qua Nghị quyết về kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016- 2020. Nguồn: internet
Quốc hội thông qua Nghị quyết về kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016- 2020. Nguồn: internet

Theo đó, đã có 407/420 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành thông qua dự thảo Nghị quyết, chiếm tỷ lệ 82,39% tổng số đại biểu Quốc hội.

Nghị quyết của Quốc hội thống nhất với quan điểm, mục tiêu và các trọng tâm tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 như Chính phủ đề xuất với 5 mục tiêu chủ yếu bao gồm:

Một là, giảm dần tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước, đến năm 2020 xuống dưới 3,5% GDP. Quy mô nợ công hằng năm giai đoạn 2016- 2020 không quá 65% GDP, nợ chính phủ không quá 54% GDP và nợ nước ngoài của quốc gia không quá 50% GDP. Nâng cao chất lượng thể chế quản lý đầu tư công đạt mức chất lượng tiếp cận 04 nước ASEAN phát triển nhất (ASEAN–4). Tỷ trọng đầu tư nhà nước khoảng 31- 34% tổng đầu tư xã hội.

Hai là, hằng năm có 30-35% doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo. Tốc độ tăng năng suất lao động bình quân hàng năm trên 5,5%, tốc độ tăng năng suất nội ngành đóng góp hơn 60% vào tăng năng suất lao động năm 2020. Đến năm 2020 tỷ trọng lao động qua đào tạo từ 3 tháng trở lên có chứng chỉ đạt khoảng 25%, tỷ trọng lao động nông nghiệp giảm xuống dưới 40%.

Ba là, năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp vào tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016-2020 khoảng 30-35%. Thu hẹp khoảng cách năng lực cạnh tranh quốc gia với ASEAN-4.

Bốn là, đến năm 2020, giảm tỷ lệ nợ xấu thực tế trong nền kinh tế xuống mức dưới 3%. Giảm lãi suất cho vay trung bình trong nước có tính cạnh tranh so với mức lãi suất cho vay trung bình trong nhóm ASEAN-4. Nâng cao quy mô và hiệu quả của thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu chính phủ, thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Đến năm 2020, quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt khoảng 70% GDP, thị trường trái phiếu đạt 30% GDP.

Năm là, thoái toàn bộ vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc các ngành không cần Nhà nước sở hữu trên 50% vốn, thoái vốn nhà nước xuống mức sàn quy định đối với các ngành mà Nhà nước sắp xếp, cơ cấu lại vốn đầu tư.Đến năm 2020, có ít nhất 1 triệu doanh nghiệp; 15.000 hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả.