Quốc hội thông qua Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020

PV.

Tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV, sáng ngày 9/11, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020 với 428/438 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 86,6%.

Quốc hội thông qua Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020. Nguồn: internet
Quốc hội thông qua Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020. Nguồn: internet

Mục tiêu của Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020 được Nghị quyết nêu rõ là tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế và cơ chế tài chính quốc gia; huy động, phân phối, quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính, đáp ứng yêu cầu và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đồng thời, từng bước cơ cấu lại thu, chi ngân sách nhà nước; cân đối giữa tích lũy và tiêu dùng, triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công, đầu tư hợp lý cho con người và giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính đi đôi với đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tài chính; giảm mạnh và kiểm soát chặt chẽ bội chi ngân sách, nợ công, nợ nước ngoài của quốc gia, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô và an ninh tài chính quốc gia.

Theo đó, Nghị quyết đặt mục tiêu phấn đấu tổng thu ngân sách nhà nước cả giai đoạn 2016-2020 khoảng 6.864 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 1,65 lần so với giai đoạn 2011-2015; bảo đảm tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà nước không thấp hơn 23,5%GDP, trong đó thuế, phí, lệ phí khoảng 21%GDP; tỷ trọng thu nội địa bình quân khoảng 84-85% tổng thu ngân sách nhà nước.

Song song với đó, từng bước cơ cấu lại chi ngân sách theo hướng tích cực. Quốc hội thông qua mục tiêu tổng chi ngân sách nhà nước cả giai đoạn 2016 - 2020 khoảng 8.025 nghìn tỷ đồng. Trong đó, tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển chiếm bình quân khoảng 25-26% tổng chi ngân sách nhà nước; giảm tỷ trọng chi thường xuyên xuống dưới 64% tổng chi ngân sách nhà nước; ưu tiên đảm bảo chi trả nợ, chi dự trữ quốc gia.

Tổng chi đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 cũng được Quốc hội thống nhất tối đa khoảng 2.000 nghìn tỷ đồng. Trong đó, chi từ nguồn trái phiếu Chính phủ là 260 nghìn tỷ đồng (bao gồm 60 nghìn tỷ đồng còn lại của giai đoạn 2014-2016), từ nguồn vốn ngoài nước là 300 nghìn tỷ đồng, từ nguồn bán bớt phần vốn Nhà nước tại một số doanh nghiệp là 250 nghìn tỷ đồng (bao gồm cả 10 nghìn tỷ đồng dự kiến bù hụt thu ngân sách trung ương năm 2015 nhưng chưa sử dụng).

Theo Nghị quyết, tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước cả giai đoạn 2016-2020 không quá 3,9%GDP, trong đó bội chi ngân sách trung ương không quá 3,7%GDP và bội chi ngân sách địa phương không quá 0,2%GDP. Phấn đấu giảm mạnh bội chi ngân sách nhà nước để đến năm 2020 không quá 3,5%GDP, nhằm thực hiện cân đối ngân sách nhà nước tích cực, bảo đảm nợ công trong giới hạn cho phép.

Về bảo đảm an toàn nợ công, Quốc hội đặt mục tiêu nợ công hằng năm không quá 65%GDP, nợ Chính phủ không quá 54% GDP, nợ nước ngoài của quốc gia không quá 50%GDP; nghĩa vụ trả nợ nước ngoài của quốc gia dưới 25% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ; nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ (không bao gồm cho vay lại) không quá 25% so với tổng thu ngân sách nhà nước hằng năm.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, Nghị quyết của Quốc hội đã đề ra nhiều giải pháp trọng tâm cần quyết liệt triển khai trong giai đoạn tới. Theo đó, tiếp tục đẩy mạnh việc hoàn thiện thể chế tài chính và cơ chế tài chính quốc gia; điều chỉnh chính sách thu theo hướng mở rộng cơ sở thuế, điều chỉnh phạm vi, đối tượng, rà soát, thu hẹp diện miễn, giảm thuế, nghiên cứu bổ sung thuế tài sản phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam; sắp xếp các khoản chi, triệt để tiết kiệm, chống lãng phí.

Đồng thời, thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính trong thu, chi ngân sách nhà nước; tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm toán để chống thất thu; tích cực đôn đốc, xử lý nợ đọng thuế và các khoản thu ngân sách nhà nước để giảm tối đa nợ đọng thuế; xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật về quản lý, thu, chi ngân sách nhà nước.

Triển khai quyết liệt cơ chế, chính sách liên quan đến việc đổi mới cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công; đẩy mạnh việc cơ cấu lại và nâng cao chất lượng quản trị, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước; kiểm soát chặt chẽ các chỉ tiêu nợ công trong giới hạn cho phép; hoàn thiện hệ thống pháp luật đối với thị trường tài chính, bảo hiểm và dịch vụ kế toán, kiểm toán; nâng cao hiệu lực, hiệu quả khai thác nguồn lực tài chính trong việc quản lý, sử dụng tài sản công; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính…