Thu, chi ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2017

Theo Tổng cục Thống kê

Tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/6/2017 ước tính đạt 500,9 nghìn tỷ đồng, bằng 41,3% dự toán năm, trong đó thu nội địa 399,1 nghìn tỷ đồng, bằng 40,3%; thu từ dầu thô 21,1 nghìn tỷ đồng, bằng 55,1%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 80,6 nghìn tỷ đồng, bằng 44,8%. 

Trong thu nội địa, thu tiền sử dụng đất đạt 44,5 nghìn tỷ đồng, bằng 69,8% dự toán năm; thu thuế thu nhập cá nhân 39 nghìn tỷ đồng, bằng 48,2%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 79,3 nghìn tỷ đồng, bằng 40,8%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 74,1 nghìn tỷ đồng, bằng 36,9%; thu thuế bảo vệ môi trường 16,6 nghìn tỷ đồng, bằng 36,8%; thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước 82,5 nghìn tỷ đồng, bằng 28,8%.

Chi ngân sách Nhà nước 15 ngày đầu tháng Sáu diễn biến bình thường, đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ đầu tư phát triển; chi trả nợ; đảm bảo quốc phòng, an ninh và hoạt động của bộ máy Nhà nước. 

Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/6/2017 ước tính đạt 533,4 nghìn tỷ đồng, bằng 38,4% dự toán năm, trong đó chi thường xuyên đạt 398,9 nghìn tỷ đồng, bằng 44,5%; chi trả nợ lãi 50nghìn tỷ đồng, bằng 50,5%; riêng chi đầu tư phát triển mới đạt 83,3 nghìn tỷ đồng, bằng 23,3% dự toán năm

Các Bộ, ngành, địa phương vẫn đang tập trung triển khai thực hiện các giải pháp đã đề ra để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn theo chỉ đạo của Chính phủ. Chi trả nợ gốc từ đầu năm đến thời điểm 15/6/2017 ước tính đạt 88,1 nghìn tỷ đồng, bằng 53,8% dự toán năm.