Thu, chi ngân sách nhà nước tháng 2/2017


- Tổng cân đối thu NSNN thực hiện tháng 2/2017 ước đạt 79,4 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu NSNN 2 tháng đầu năm đạt 185,8 nghìn tỷ đồng, bằng 15,3% dự toán năm, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, thu nội địa thực hiện tháng 2 ước đạt 60,28 nghìn tỷ đồng, bằng 62,2% số thu tháng 1; lũy kế thu 2 tháng đạt 157,1 nghìn tỷ đồng, bằng 15,9% dự toán năm, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2016; Thu từ dầu thô thực hiện tháng 2 ước đạt 3,9 nghìn tỷ đồng, lũy kế thu 2 tháng ước đạt 6,6 nghìn tỷ đồng, bằng 17,4% dự toán năm, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2016; Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu thực hiện tháng 2 ước đạt 20,5 nghìn tỷ đồng, lũy kế thu 2 tháng đạt 41 nghìn tỷ đồng, bằng 14,4% dự toán năm, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm 2016.
- Tổng cân đối chi NSNN thực hiện tháng 2/2017 ước đạt 82,5 nghìn tỷ đồng. Lũy kế chi 2 tháng đầu năm ước đạt 175,8 nghìn tỷ đồng, bằng 12,6% dự toán năm, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 17,5 nghìn tỷ đồng, bằng 4,9% dự toán năm, tăng 30,3%; Chi trả nợ lãi đạt xấp xỉ 19 nghìn tỷ đồng, bằng 19,2% dự toán năm, tăng 3,3%; Chi thường xuyên đạt 139,1 nghìn tỷ đồng, bằng 15,5% dự toán năm, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2016.
- Tình hình huy động vốn cho NSNN, tính đến ngày 28/2/2017, Kho bạc Nhà nước đã thực hiện phát hành 26,9 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ, đảm bảo đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chi NSNN và trả nợ gốc tiền vay của NSNN theo dự toán.

Một số chỉ tiêu chủ yếu 2 tháng đầu năm 2017
(tăng/giảm) so với cùng kỳ năm 2016 (%)

Chỉ số sản xuất công nghiệp

+2,4

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

+8,7

Tổng kim ngạch xuất khẩu

+15,4

Tổng kim ngạch nhập khẩu

+19,6

Khách quốc tế đến Việt Nam

+33,0

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước

+6,9

Chỉ số giá tiêu dùng

+5,12

Lạm phát cơ bản

+1,69

Nguồn: Tổng cục Thống kê