Thu - chi ngân sách nhà nước tháng 7 năm 2015

PV.

Tổng thu cân đối NSNN tháng 7 ước đạt 92,77 nghìn tỷ đồng; luỹ kế 7 tháng đạt 544,6 nghìn tỷ đồng, bằng 59,8% dự toán, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2014.

Ảnh minh họa.  Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

1) Về thu ngân sách nhà nước:

Tổng thu cân đối NSNN tháng 7 ước đạt 92,77 nghìn tỷ đồng; luỹ kế 7 tháng đạt 544,6 nghìn tỷ đồng, bằng 59,8% dự toán, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó:

- Thu nội địa: ước đạt 64,5 nghìn tỷ đồng, ước đạt 73 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 26,5 nghìn tỷ đồng, tương đương tăng 57% so với tháng trước, chủ yếu do tháng 7 là thời hạn các doanh nghiệp thực hiện kê khai nộp các khoản thuế và thu ngân sách phát sinh trong quý II/2015 theo chế độ quy định; lũy kế 7 tháng đạt 404,36 nghìn tỷ đồng, bằng 63,3% dự toán, tăng 15,7% so với cùng kỳ (không kể tiền sử dụng đất thì tăng 13,8%).

- Thu từ dầu thô: thực hiện tháng 7 ước đạt 5,5 nghìn tỷ đồng, xấp xỉ mức thực hiện tháng 6; luỹ kế thu 7 tháng đạt ước đạt 42,27 nghìn tỷ đồng, bằng 45,5% dự toán, giảm 33,9% so với cùng kỳ năm 2014 (trên cơ sở sản lượng dầu thanh toán 7 tháng ước đạt 9,69 triệu tấn, bằng 65,8% kế hoạch năm, tăng 9,2% so với cùng kỳ; giá dầu bình quân khoảng 60 USD/thùng, giảm 40 USD/thùng so với giá dự toán).

- Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu: ước đạt 14 nghìn tỷ đồng (tổng số thu đạt 22 nghìn tỷ đồng, tăng 1,6% so với tháng 6; hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ 8 nghìn tỷ đồng). Lũy kế thu 7 tháng ước đạt 95,7 nghìn tỷ đồng, bằng 54,7% dự toán (trên cơ sở tổng thu 147,7 nghìn tỷ đồng, bằng 56,8% dự toán, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm 2014; hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ 52 nghìn tỷ đồng).

2) Về chi NSNN: Tổng chi NSNN tháng 7 ước 95 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi 7 tháng đạt 645,3 nghìn tỷ đồng, bằng 56,3% dự toán, tăng 8,1% so cùng kỳ năm 2014: Chi đầu tư phát triển: thực hiện tháng 7 ước 14,35 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi 7 tháng đạt 99,45 nghìn tỷ đồng, bằng 51,0% dự toán, tăng 6,3% cùng kỳ năm 2014; Chi trả nợ và viện trợ: thực hiện tháng 7 ước 13,95 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi 7 tháng đạt 91,9 nghìn tỷ đồng, bằng 61,3% dự toán, tăng 15,3% so cùng kỳ năm 2014, đảm bảo thanh toán đầy đủ, kịp thời các khoản nợ đến hạn theo cam kết; Chi phát triển các sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính: thực hiện tháng 7 ước 65,9 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi 7 tháng đạt 444,9 nghìn tỷ đồng, bằng 58% dự toán, tăng 5,9% so cùng kỳ năm 2014.

3) Về cân đối NSNN: Bội chi NSNN 7 tháng ước 100,68 nghìn tỷ đồng, xấp xỉ 44,5% dự toán năm.

4) Về tình hình huy động vốn cho NSNN:

Tính đến ngày 30/7, KBNN đã huy động được: 14.747,1 tỷ đồng (trong đó kỳ hạn 5 năm là 13.374,1 tỷ đồng; kỳ hạn 10 năm là 50 tỷ đồng, kỳ hạn 15 năm là 1.350 tỷ đồng). Trong tháng 7/2015, Bộ Tài chính đã chỉ đạo KBNN phối hợp với Vụ TCNH, Cục QLBH lần đầu tiên phát hành TPCP trực tiếp cho các công ty Bảo hiểm với số lượng dự kiến huy động khoảng 5.050 tỷ đồng với kỳ hạn lên tới 20 năm, mức lãi suất 7,75%/năm, cho đến 30/7/2015 các công ty đã chuyển 1.950 tỷ đồng vào tài khoản Kho bạc. Như vậy, tổng khối lượng vốn huy động được trong tháng 7/2015 là 16.697,1 tỷ đồng, bằng 226,2% so với tháng 6/2015 và bằng 64,3% so với cùng kỳ năm 2014.