Thông tư số 93/2018/TT-BTC:

Thủ tục tạm nhập, tái xuất, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy


Ngày 05/10/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 93/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam.

Thông tư kèm theo 5 phụ lục, sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau:
- Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 2;
- Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, khoản 3 Điều 3;
- Sửa đổi, bổ sung Điều 4, Điều 5, Điều 6;
- Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 9...
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/11/2018.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 93/2018/TT-BTC.