Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo kiên quyết triển khai tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Tài chính) Kiên quyết thay thế, điều chuyển lãnh đạo doanh nghiệp (DN) chần chừ, không nghiêm túc thực hiện, thực hiện không có kết quả tái cơ cấu, cổ phần hóa DN nhà nước (DNNN) và nhiệm vụ chủ sở hữu giao trong quản lý, điều hành DN.

DNNN là lực lượng vật chất quan trọng để điều tiết kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Nguồn: internet
DNNN là lực lượng vật chất quan trọng để điều tiết kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Nguồn: internet

Đây là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo 85/TB-VPCP về việc triển khai nhiệm vụ tái cơ cấu DNNN 2014-2015.

Tập trung thực hiện cổ phần hóa 432 DN

Tại Thông báo, Thủ tướng đánh giá, DNNN đã làm được vai trò là lực lượng vật chất quan trọng để điều tiết kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, kết quả đạt được vẫn chưa xứng với tiềm năng, nguồn lực. Tái cơ cấu, sắp xếp lại DNNN còn chậm. Thoái vốn, rút vốn chưa đạt yêu cầu đề ra, việc nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp còn hạn chế.

Do vậy, Thủ tướng chỉ đạo, các bộ, ngành, địa phương, DNNN cần nghiêm túc, quyết liệt thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm tạo ra chuyển biến mạnh mẽ và có được kết quả rõ rệt các đề án tái cơ cấu Thủ tướng đã phê duyệt. Trong đó, tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý để thúc đẩy tái cơ cấu, cổ phần hóa DNNN.

Các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế… căn cứ tiêu chí, danh mục phân loại DNNN mới ban hành, tiếp tục rà soát, bổ sung những DNNN không cần nắm giữ vào diện thực hiện tái cơ cấu để tăng thêm số DN thực hiện cổ phần hóa, giảm số DNNN giữ 100% vốn điều lệ hoặc giữ cổ phần chi phối.

Tập trung thực hiện cổ phần hóa  432 DN theo phương án đã phê duyệt. Quyết định chuyển thành công ty cổ phần tất cả DN thuộc diện cổ phần hóa. Những DN có điều kiện thì thực hiện phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) theo quy định hiện hành.

Những DN chưa có điều kiện IPO ngay thì chuyển thành công ty cổ phần với các cổ đông là Nhà nước, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), tổ chức công đoàn, người lao động, cổ đông chiến lược (nếu có) hoặc các cổ đông tự nguyện khác nhằm thay đổi hình thức pháp lý DN, đa dạng hóa sở hữu, góp phần dân chủ hóa kinh doanh, tạo hàng hóa sẵn sàng cho thị trường.

Thay thế lãnh đạo không thực hiện nghiêm túc cổ phần hóa DNNN

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho các bộ, ngành, địa phương quyết định điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ các tổng công ty nhà nước trực thuộc, khi kết quả bán cổ phần lần đầu chưa đạt mức Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để sớm chuyển các DN này thành công ty cổ phần.

Đồng thời cần xác định rõ và đề cao trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương, DN, người đứng đầu, cấp ủy, tạo sự quyết tâm, thống nhất và trách nhiệm, kỷ cương. Bộ trưởng các bộ quản lý ngành, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Chủ tịch Hội đồng thành viên tập đoàn kinh tế chịu trách nhiệm hành chính trước Thủ tướng Chính phủ về kết quả tái cơ cấu, cổ phần hóa DNNN thuộc phạm vi phụ trách.

Kiên quyết thay thế, điều chuyển lãnh đạo DN chần chừ, không nghiêm túc thực hiện, thực hiện không có kết quả tái cơ cấu, cổ phần hóa DNNN và nhiệm vụ chủ sở hữu giao trong quản lý, điều hành DN.

Chính phủ ban hành Nghị quyết về thoái vốn đã đầu tư ngoài ngành kinh doanh chính và vốn nhà nước ở những DN đã cổ phần hóa mà Nhà nước không cần giữ cổ phần chi phối hoặc không giữ cổ phần. Xác định cụ thể loại vốn nào cần thoái ngay, loại vốn nào cần thoái theo lộ trình để có hiệu quả. Bộ quản lý ngành chỉ đạo việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành, có thể chuyển Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (mua hoặc chuyển giao nguyên trạng).

Đối với việc thoái vốn tại các công ty đầu tư tài chính, các ngân hàng thương mại của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, có thể giao các ngân hàng thương mại nhà nước mua lại hoặc chuyển Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm đại diện chủ sở hữu.

Các bộ, ngành, địa phương rà soát để chuyển giao DN đã cổ phần hóa về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước theo quy định.