Thu về ngân sách 1.657 tỷ đồng từ thoái vốn doanh nghiệp nhà nước


Theo báo cáo của Bộ Tài chính về công tác quản lý tài chính doanh nghiệp và cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước (DNNN), trong 5 tháng đầu năm đã thực hiện thoái vốn với giá trị 759 tỷ đồng, thu về 1.657 tỷ đồng.

Dây chuyền sản xuất sữa tại Vinamilk.
Dây chuyền sản xuất sữa tại Vinamilk.

Trong 5 tháng đầu năm 2019, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành tiếp tục nghiên cứu, xây dựng, ban hành đầy đủ, đồng bộ hệ thống cơ chế chính sách, pháp luật về cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại DNNN.

Theo đó, Bộ Tài chính đã ban hành 04 Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 126/2017/NĐ-CP và 01 Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 32/2018/NĐ-CP của Chính phủ, đảm bảo công tác cổ phần hóa, thoái vốn được thực hiện đúng pháp luật, theo thị trường và công khai, minh bạch đảm bảo quyền lợi cao nhất cho Nhà nước.

Theo Bộ Tài chính, trong 5 tháng đầu năm đã có 03 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa. Như vậy lũy kế đến tháng 5/2019 đã hoàn thành 30/127 doanh nghiệp cổ phần hóa thuộc danh mục phải cổ phần hóa theo Công văn số 991/TTg-ĐMDN ngày 10/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Số lượng doanh nghiệp còn phải tiếp tục đẩy mạnh cổ phần hóa là 97 doanh nghiệp, chiếm 76% kế hoạch đề ra.

Cũng trong 5 tháng đầu năm các bộ, ngành, địa phương đã thực hiện thoái vốn DNNN với giá trị 759 tỷ đồng, thu về 1.657 tỷ đồng. Lũy kế từ năm 2017 đến tháng 5/2019 đã hoàn thành thoái vốn nhà nước tại 87 đơn vị theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ với giá trị 4.549 tỷ đồng, thu về 8.765 tỷ đồng.

Trong những tháng tiếp theo của năm 2019, Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện phối hợp với các bộ, ngành, địa phương để đẩy mạnh về tái cơ cấu, cổ phần hóa thoái vốn đối với các DNNN; Thực hiện công tác giám sát, xử lý vướng mắc tài chính của các doanh nghiệp; Tập trung trình các cấp có thẩm quyền các đề án, chính sách với các nội dung chính gồm các cơ chế chính sách liên quan đến lĩnh vực được phân công.