Thúc đẩy xã hội hóa trong hoạt động xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn

Phạm Nga

Một trong những nội dung quan trọng tại dự thảo Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật là thực hiện xã hội hóa hoạt động xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn.

Thực hiện xã hội hóa hoạt động xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn.
Thực hiện xã hội hóa hoạt động xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, hiện nay, hoạt động xây dựng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật vẫn chủ yếu sử dụng ngân sách nhà nước, mà chưa thu hút được nguồn lực tư nhân vào công tác này.

Vì vậy, để thúc đẩy hoạt động này, đáp ứng yêu cầu ngày càng đa dạng, nhất là trong bối cảnh hội nhập hiện nay, dự thảo Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật đề xuất chuyển sang mô hình xã hội hội hóa.

Dự thảo đưa ra các cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy cũng như khuyến khích sự tham gia của các tổ chức, cá nhân cũng như thu hút hiệu quả các nguồn lực xã hội vào hoạt động tiêu chuẩn hóa.

Cụ thể, dự thảo sửa đổi, bổ sung Khoản 4 theo hướng đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn, ưu tiên sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của các viện nghiên cứu, trường đại học, hiệp hội, hội, doanh nghiệp để xây dựng thành tiêu chuẩn quốc gia.

Cùng với đó, sửa đổi, bổ sung khoản 5 quy định tập trung nguồn lực để xây dựng, phát triển, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn quốc gia nhằm triển khai hiệu quả các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, chiến lược phát triển ngành, chương trình, đề án trọng điểm quốc gia.