Thực hiện nghiêm việc phòng chống dịch Covid-19 trong ngành Hải quan


Tổng cục Hải quan vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo tại Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị.

Đồng thời, Tổng cục Hải quan đề nghị, thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm về việc cán bộ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 do không chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch tại công sở.

Cùng với đó, đề nghị các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc phòng chống chống dịch Covid-19 theo Công văn hướng dẫn số 2441/TCHQ-VP ngày 17/4/2020 và Công văn số 2626/TCHQ-VP ngày 24/4/2020 đã được Tổng cục Hải quan ban hành.