Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Đồng Nai

Thực hiện tốt hoạt động tín dụng chính sách xã hội

PV.

Với sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của các cấp, các ngành, sự quyết liệt, quyết tâm, nỗ lực cao của toàn thể cán bộ, người lao động, Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) chi nhánh tỉnh Đồng Nai đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ được giao năm 2023.

Người dân đến làm thủ tục vay vốn tại NHCSXH tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Đồng Nai
Người dân đến làm thủ tục vay vốn tại NHCSXH tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Đồng Nai

Thời gian qua, NHCSXH Chi nhánh tỉnh Đồng Nai đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh Đồng Nai, Nghị quyết của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh, tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng, quyết định của Thủ tướng Chính đối với tín dụng chính sách xã hội; Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ. Qua đó, hoạt động tín dụng chính sách xã hội và NHCSXH các cấp trên địa bàn luôn nhận được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của lãnh đạo các cấp; sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Số liệu tính đến ngày 31/12/2023, tổng nguồn vốn của NHCSXH chi nhánh Đồng Nai đạt hơn 4.986 tỷ đồng, tăng hơn 959 tỷ đồng so với 2022, tỷ lệ tăng trưởng đạt 23,8%, cao hơn tỷ lệ tăng trưởng bình quân của hệ thống NHCSXH (17,0%); tổng dư nợ cho vay đạt hơn 4.978 tỷ đồng với 122.924 khách hàng còn dư nợ, tăng hơn 957 tỷ đồng so với năm 2022, tỷ lệ tăng trưởng đạt 23,8%, hoàn thành 99,9% kế hoạch.

Đáng chú ý, chất lượng tín dụng và chất lượng hoạt động tiếp tục được duy trì, tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh chiếm 0,20% tổng dư nợ, trong đó nợ quá hạn chiếm 0,14% tổng dư nợ, Chi nhánh tỉnh và 11/11 đơn vị cấp huyện được xếp loại chất lượng tín dụng tốt.

Cũng trong năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội của NHCSXH chi nhánh Đồng Nai đã tạo điều kiện giúp 48.632 hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác vay số tiền hơn 2.029 tỷ đồng để tổ chức sản xuất kinh doanh, phục vụ nhu cầu thiết yếu, tạo việc làm, cải thiện thu nhập và điều kiện sống.

Qua đó, đã góp phần cùng với các giải pháp của các cấp, các ngành duy trì và tạo việc làm mới cho 22.416 lao động; góp phần giúp 2.691 hộ nghèo, hộ cận nghèo vượt ngưỡng nghèo; giúp 18.805 hộ gia đình khu vực nông thôn xây dựng, cải tạo 18.805 công trình nước sạch và 18.578 công trình nhà vệ sinh; 5.172 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn phục vụ học tập. Vốn tín dụng ưu đãi đã góp phần tích cực cùng các cấp, các ngành thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ngay sau khi được Tổng Giám đốc NHCSXH và Chủ tịch UBND Tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2023, Giám đốc Chi nhánh đã kịp thời tham mưu Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch tín dụng đến các phòng giao dịch NHCSXH huyện, thành phố để tổ chức thực hiện, trong đó có ưu tiên tập trung vào một số chương trình tín dụng trọng như: Cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.

Bên cạnh đó, các phòng giao dịch NHCSXH huyện, thành phố cũng chủ động tham mưu cho Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện, thành phố giao chỉ tiêu kế hoạch, chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt việc rà soát đối tượng, nhu cầu vay vốn, tổ chức bình xét công khai và giải ngân kịp thời, đáp ứng nhu cầu vốn sản xuất kinh doanh, phục vụ nhu cầu thiết yếu của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Trong năm 2023, tổng doanh số cho vay đạt 2.029 tỷ đồng bằng 106,7% so với thực hiện năm 2022, với 48.628 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn, trong đó một số chương trình có doanh số cao. Tổng doanh số thu nợ năm 2023 đạt 1.071 tỷ đồng, chiếm 52,8% doanh số cho vay. Bên cạnh đó, trong năm 2023, tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với chi nhánh NHCSXH tỉnh và các Phòng giao dịch cấp huyện, thực hiện tốt nội dung công việc ủy thác.

Nhờ phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị- xã hội nhận ủy thác, chính quyền cấp huyện, cấp xã và các đơn vị có liên quan quyết liệt triển khai kịp thời, hiệu quả các chỉ đạo của cấp trên, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội do NHCSXH tỉnh thực hiện đã góp phần tích cực vào kết quả chung của hệ thống và Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Bước sang năm 2024, NHCSXH tỉnh Đồng Nai quyết tâm hoàn thành 100% kế hoạch về nguồn vốn và tăng trưởng dư nợ được giao. Tăng trưởng dư nợ đạt từ 8% trở lên so với năm 2023; chất lượng hoạt động tín dụng của Chi nhánh và các Phòng giao dịch xếp loại tốt; trên 95% đơn vị cấp xã có chất lượng tín dụng xếp loại tốt, không có đơn vị xếp loại yếu; phấn đấu tỷ lệ nợ quá hạn được duy trì và thấp hơn chỉ tiêu trong Chiến lược phát triển NHCSXH trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt; duy trì trên 98% Tổ Tiết kiệm và vay vốn xếp loại tốt và khá, không có Tổ xếp yếu; thực hiện tốt 100% phiên giao dịch xã định kỳ theo quy định; hoàn thành và hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch tài chính; đảm bảo quỹ lương, thu nhập cho người lao động theo quy định…