“Thúc” tiến độ báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018

PV

Nhằm đảm bảo tiến độ và nội dung báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công hàng tháng năm 2018 theo quy định, ngày 07/6/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Văn bản số 6682/BTC-ĐT đề nghị các bộ, ngành và địa phương chấn chỉnh công tác báo cáo, thống nhất mẫu biểu, nội dung báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công theo quy định.

Ảnh minh họa. Nguồn: interrnet
Ảnh minh họa. Nguồn: interrnet

Bộ Tài chính cho biết, hiện nay, đối với báo cáo về tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công hàng tháng Bộ Tài chính nhận được của một số bộ, ngành và địa phương còn chưa đầy đủ, chưa liên tục, thường xuyên muộn hơn so với quy định. Có những báo cáo Bộ Tài chính nhận được sau thời điểm tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đồng thời còn xuất hiện sự thiếu đồng nhất giữa mẫu biểu và nội dung tiêu chí báo cáo của các bộ, ngành và địa phương. 

Kể từ đầu năm 2018 đến nay, hàng tháng, Bộ Tài chính chỉ căn cứ vào số liệu tổng hợp của Kho bạc Nhà nước để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, do vậy công tác tổng hợp báo cáo còn thiếu thông tin, thiếu dữ liệu để đối chiếu số liệu giữa báo cáo của đơn vị và của Kho bạc Nhà nước. Điều này dẫn đến, công tác tổng hợp, so sánh các chỉ tiêu kinh tế gặp nhiều khó khăn, thiếu đồng bộ và chính xác, đặc biệt là việc phát hiện ra những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại trong thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công trong năm để kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, kịp thời điều chỉnh, tháo gỡ.

Từ tình hình trên, nhằm đảm bảo thời gian và nội dung báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công hàng tháng năm 2018 theo quy định, Bộ Tài chính đã có Văn bản số 6682/BTC-ĐT ngày 07/6/2018 đề nghị các bộ, ngành và địa phương chấn chỉnh công tác báo cáo, thống nhất mẫu biểu và nội dung báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công hằng tháng năm 2018 theo quy định của Bộ Tài chính. 

Bộ Tài chính yêu cầu, nội dung báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công hàng tháng năm 2018 của các bộ, ngành và địa phương phải có nhận xét, đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư công trong tháng so với kế hoạch được giao, nêu rõ nguyên nhân giải ngân chậm và các tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện, từ đó đề xuất giải pháp khắc phục và kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ.

Đồng thời, các bộ, ngành và địa phương phải tổng hợp, báo cáo theo mẫu biểu kèm theo văn bản này và gửi Bộ Tài chính trước ngày 20 hàng tháng để Bộ Tài chính tổng hợp, đối chiếu, so sánh và thực hiện công khai tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 của các bộ, ngành và địa phương trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính.

Hiện nay, theo tinh thần của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương khẩn trương thực hiện các công việc quan trọng trong điều hành, quản lý và sử dụng vốn đầu tư công trong năm 2018 tại Văn bản số 6609/VPCP-KTTH ngày 13/7/2018, trong đó có nội dung chỉ đạo các đơn vị nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công hàng tháng theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Văn bản số 6682/BTC-ĐT