Thuế tối thiểu toàn cầu: Cơ hội và thách thức cho Việt Nam

Nội dung: Thuỳ Linh, Thiết kế: Gia Hân

Dự kiến năm 2024, thuế suất tối thiểu toàn cầu sẽ chính thức được áp dụng. Khi đó Việt Nam sẽ phải đối mặt với cả những cơ hội và thách thức liên quan đến tình hình thu ngân sách cũng như thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Chính vì vậy, cần phải sửa đổi chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp và pháp luật có liên quan về thuế để phù hợp với tình hình chung và thông lệ quốc tế.

Thuế tối thiểu toàn cầu: Cơ hội và thách thức cho Việt Nam - Ảnh 1