Tiếp tục cải cách, kiện toàn bộ máy ngành Thuế


Tính đến hết tháng 2/2020, toàn hệ thống thuế đã hoàn thành việc hợp nhất các chi cục thuế. Trong thời gian tới ngành Thuế sẽ tiếp tục làm tốt công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự; công tác chuyên môn, nghiệp vụ để không ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thuế; không làm ảnh hưởng đến ngân sách của các huyện có Chi cục Thuế sáp nhập, hợp nhất.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tính đến hết tháng 2/2020, toàn hệ thống thuế đã hoàn thành việc hợp nhất các chi cục thuế. Số lượng chi cục thuế sau khi hợp nhất còn lại 415 chi cục, đạt 102% kế hoạch và vượt thời gian trước kế hoạch 10 tháng.

Tổng cục Thuế cho biết, do làm tốt việc chuẩn bị trước và sau khi hợp nhất như công tác Đảng, đoàn thể; tuyên truyền, giáo dục tư tưởng; sắp xếp tổ chức, bộ máy nhân sự; nghiệp vụ chuyên môn; quản lý tài sản, tài chính, xây dựng cơ bản và ấn chỉ; công nghệ thông tin; pháp chế, trách nhiệm pháp lý... nên về cơ bản các Cục Thuế không gặp vướng mắc lớn, các chi cục thuế khu vực hoạt động ổn định, không xáo trộn, không gây khó khăn cho người nộp thuế.

Tính đến tháng 2/2020, đã thực hiện hơn 80% thu thuế qua mạng và tiến tới kê khai thuế thu nhập cá nhân qua mạng điện tử. Việc sắp xếp lại, tái cơ cấu giúp cho địa phương cải thiện chất lượng dịch vụ, tạo môi trường bình đẳng, minh bạch; đảm bảo thu đúng thu đủ, nhưng không thất thu và giảm tối đa nợ đọng thuế.

Trong thời gian tới, tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy hệ thống thuế, Bộ trưởng Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép rà soát để sửa đổi, bổ sung Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính; trong đó tập trung vào cấp Cục Thuế và Tổng cục Thuế.

Cụ thể, đối với cấp Cục Thuế, báo cáo Thủ tướng cho phép bổ sung quy định về cấp phó của người đứng đầu Cục Thuế thuộc Tổng cục Thuế bình quân không quá 3 người. Đối với cấp Tổng cục Thuế, đồng tình với kiến nghị, tham khảo kinh nghiệm quốc tế để tiếp tục đề xuất mô hình quản lý thuế đối với các tập đoàn, công ty đa quốc gia, doanh nghiệp hoạt động quy mô lớn và xuyên biên giới như mô hình quản lý thuế hiện đại của các quốc gia tiên tiến trong bối cảnh tiếp tục đầu tư, hiện đại hóa hệ thống thuế.

Theo đó, cần nâng cấp từ Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn lên thành Cục Quản lý doanh nghiệp lớn với đầy đủ chức năng để quản lý thuế, đảm bảo hoạt động độc lập, hiệu quả trong chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế tiếp tục rà soát, đề nghị các Cục Thuế xây dựng hoàn thiện các Đề án thành lập chi cục thuế khu vực để Tổng cục Thuế trình Bộ Tài chính, đảm bảo trong quý I/2020 thực hiện sắp xếp, hợp nhất tối thiểu 147 chi cục thuế quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc các Cục Thuế để thành lập tối thiểu 67 chi cục thuế khu vực, giảm tối thiểu 80 chi cục thuế (số chi cục thuế còn lại là 420 chi cục thuế) theo đúng kế hoạch tại Quyết định số 520/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Đồng thời làm tốt công tác tuyền truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, phổ biến, quán triệt nội dung Nghị Quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII quy định một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động, hiệu quả; Quyết định số 520/QĐ-BTC ngày 13/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch sắp xếp, hợp nhất chi cục thuế quận, huyện, thị xã, thành phố thành chi cục thuế khu vực thuộc Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với đội ngũ công chức, người lao động ngành Thuế nói riêng và đăng tải thông tin tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, thông tin đại chúng toàn địa bàn.

Tiếp tục làm tốt công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự; công tác chuyên môn, nghiệp vụ để không ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thuế; không làm ảnh hưởng đến ngân sách của các huyện có chi cục thuế sáp nhập, hợp nhất.