Tình hình đăng ký doanh nghiệp năm 2017

Theo Tổng cục Thống kê

Trong tháng Mười Hai, cả nước có 10.814 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 164,1 nghìn tỷ đồng, giảm 1% về số doanh nghiệp và tăng 49,3% về số vốn đăng ký so với tháng trước; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 15,2 tỷ đồng, tăng 50,8%; tổng số lao động đăng ký trong tháng của các doanh nghiệp thành lập mới hơn 96,3 nghìn người, tăng 8,7%.

Trong tháng, cả nước có 1.245 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 7% so với tháng trước; có 3.633 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động (bao gồm: 1.602 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn và 2.031 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể), giảm 31,6%; có 1.299 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 27,4%.

Tính chung cả năm 2017, cả nước có 126.859 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 1.295,9 nghìn tỷ đồng, tăng 15,2% về số doanh nghiệp và tăng 45,4% về số vốn đăng ký so với năm 2016; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 10,2 tỷ đồng, tăng 26,2%. Nếu tính cả 1.869,3 nghìn tỷ đồng của hơn 35,2 nghìn lượt doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong năm 2017 là 3.165,2 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh đó, còn có 26.448 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 0,9% so với năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong năm lên 153,3 nghìn doanh nghiệp. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2017 là 1.161,3 nghìn người, giảm 8,4% so với năm 2016.

Theo lĩnh vực hoạt động, trong năm 2017 có 45,4 nghìn doanh nghiệp thành lập mới trong ngành bán buôn, bán lẻ (chiếm 35,8% tổng số doanh nghiệp thành lập mới), tăng 16,6% so với năm trước; 16,2 nghìn doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm 12,8%), tăng 9,4%; 16 nghìn doanh nghiệp xây dựng (chiếm 12,6%), tăng 10,6%; 9,4 nghìn doanh nghiệp khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác (chiếm 7,4%), tăng 11,4%; 6,7 nghìn doanh nghiệp dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác (chiếm 5,3%), tăng 21,7%; 6,3 nghìn doanh nghiệp dịch vụ lưu trú và ăn uống (chiếm 5%), tăng 19,5%; 5,1 nghìn doanh nghiệp kinh doanh bất động sản (chiếm 4%), tăng 62%; 3,4 nghìn doanh nghiệp giáo dục và đào tạo (chiếm 2,7%), tăng 23%...

Số doanh nghiệp thành lập mới trong năm nay tại các vùng đều tăng so với năm trước. Trong đó: Vùng Đông Nam Bộ có 53,7 nghìn doanh nghiệp, tăng 14% (vốn đăng ký 680,6 nghìn tỷ đồng, tăng 84,2%); Đồng bằng sông Hồng 38,1 nghìn doanh nghiệp, tăng 13,8% (vốn đăng ký 306,3 nghìn tỷ đồng, giảm 2,8%); Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 17,6 nghìn doanh nghiệp, tăng 18,4% (vốn đăng ký 160,3 nghìn tỷ đồng, tăng 74,6%); Đồng bằng sông Cửu Long 9 nghìn doanh nghiệp, tăng 14% (vốn đăng ký 70,6 nghìn tỷ đồng, tăng 27,1%); Trung du và miền núi phía Bắc 5,3 nghìn doanh nghiệp, tăng 26,4% (vốn đăng ký 54 nghìn tỷ đồng, tăng 29,8%); Tây Nguyên 3,2 nghìn doanh nghiệp, tăng 23% (vốn đăng ký 24,1 nghìn tỷ đồng, tăng 36,9%).

Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong năm 2017 là 60.553 doanh nghiệp, giảm 0,2% so với năm trước, bao gồm 21.684 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 8,9% và 38.869 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, giảm 4,6%. Trong tổng số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, có 9.234 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chiếm 42,6%); 6.882 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên (chiếm 31,7%); 3.665 công ty cổ phần (chiếm 16,9%); 1.900 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 8,8%) và 3 công ty hợp danh.

Theo lĩnh vực hoạt động, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn trong ngành bán buôn, bán lẻ là 8,6 nghìn doanh nghiệp (chiếm  39,7%), tăng 7,1% so với năm trước; 3,2 nghìn doanh nghiệp xây dựng (chiếm 14,6%), tăng 11,1%; 2,8 nghìn doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm 12,8%), tăng 7,3%; 1,2 nghìn doanh nghiệp dịch vụ lưu trú và ăn uống (chiếm 5,5%), tăng 5,8%.... Đối với doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, có 17.300 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chiếm 44,5%); 11.377 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên (chiếm 29,3%); 7.485 công ty cổ phần (chiếm 19,2%); 2.706 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 7%) và 1 công ty hợp danh.

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong năm 2017 là 12.113 doanh nghiệp, giảm 2,9% so với năm trước, trong đó 11.087 doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, chiếm 91,5%. Nếu phân theo loại hình doanh nghiệp, trong tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, có 5.242 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chiếm 43,3%); 3.459 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên (chiếm 28,6%); 1.806 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 14,9%); 1.603 công ty cổ phần (chiếm 13,2%) và 3 công ty hợp danh.