Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 1/2018

Theo Tổng cục Thống kê

Trong tháng 1/2018, cả nước có 10.839 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký là 98,3 nghìn tỷ đồng, tăng 20,6% về số doanh nghiệp và tăng 8,9% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 9,1 tỷ đồng, giảm 9,7%. Nếu tính cả 218,1 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong tháng Một là 316,4 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh đó, còn có 4.587 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 17,6% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng Một năm nay lên hơn 15,4 nghìn doanh nghiệp. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng là 85,3 nghìn người, bằng 82% cùng kỳ năm 2017.

Theo lĩnh vực hoạt động, trong tháng Một năm nay có 3,8 nghìn doanh nghiệp thành lập mới trong ngành bán buôn, bán lẻ (chiếm 35,1% tổng số doanh nghiệp thành lập mới), tăng 24,1% so với cùng kỳ năm trước; 1,4 nghìn doanh nghiệp xây dựng (chiếm 12,7%), tăng 21,1%; 1,3 nghìn doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm 12,2%), tăng 6,2%; 799 doanh nghiệp khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác (chiếm 7,4%), tăng 6,3%; 643 doanh nghiệp dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác (chiếm 5,9%), tăng 42,3%; 608 doanh nghiệp dịch vụ lưu trú và ăn uống (chiếm 5,6%), tăng 34,2%; 461 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản (chiếm 4,3%), tăng 47,8%; 283 doanh nghiệp giáo dục và đào tạo (chiếm 2,6%), tăng 48,2%.

Số doanh nghiệp thành lập mới trong tháng Một năm nay tại các vùng đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Vùng Đông Nam Bộ có 4,6 nghìn doanh nghiệp, tăng 18% (vốn đăng ký 35,9 nghìn tỷ đồng, giảm 12,8%); Đồng bằng sông Hồng 3,1 nghìn doanh nghiệp, tăng 18,7% (vốn đăng ký 32 nghìn tỷ đồng, tăng 18,5%); Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 1,5 nghìn doanh nghiệp, tăng 30,6% (vốn đăng ký 15,5 nghìn tỷ đồng, tăng 112,1%); Đồng bằng sông Cửu Long 860 doanh nghiệp, tăng 17,6% (vốn đăng ký 7,7 nghìn tỷ đồng, tăng 40,3%); Trung du và miền núi phía Bắc 497 doanh nghiệp, tăng 38,4% (vốn đăng ký 5,7 nghìn tỷ đồng, giảm 4,3%); Tây Nguyên 288 doanh nghiệp, tăng 15,2% (vốn đăng ký 1,4 nghìn tỷ đồng, giảm 56,7%).

Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong tháng là 13.300 doanh nghiệp, tăng 0,1% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 8.622 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 26,4% và 4.678 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, giảm 27,7%. Trong tổng số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, có 3.857 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chiếm 44,7%); 2.622 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên (chiếm 30,4%); 1.387 công ty cổ phần (chiếm 16,2%); 754 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 8,7%) và 2 công ty hợp danh. 

Theo lĩnh vực hoạt động, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn trong ngành bán buôn, bán lẻ là 3,3 nghìn doanh nghiệp (chiếm 38,4%), tăng 24,4% so với cùng kỳ năm trước; 1,3 nghìn doanh nghiệp xây dựng (chiếm 15,3%), tăng 21,6%; 1,1 nghìn doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm 13,1%), tăng 23%; 433 doanh nghiệp dịch vụ lưu trú và ăn uống (chiếm 5%), tăng 45,3%... Đối với doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, có 2.369 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chiếm 50,6%); 1.247 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên (chiếm 26,7%); 780 công ty cổ phần (chiếm 16,7%) và 282 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 6%).

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong tháng 1/2018 là 1.554 doanh nghiệp, giảm 1,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó có 1.425 doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, chiếm 91,7%. Nếu phân theo loại hình doanh nghiệp, trong tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể có 718 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chiếm 46,2%); 422 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên (chiếm 27,2%); 218 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 14%) và 196 công ty cổ phần (chiếm 12,6%).