Tình hình thị trường tiền tệ tháng 12 năm 2012


Lãi suất bình quân liên ngân hàng ngày 31/12/2012 

Thời hạn

Qua đêm

1 tuần

2 tuần

1 tháng

3 tháng

6 tháng

9 tháng

Lãi suất bình quân liên ngân hàng (% năm)

5,16

6,25

8,01

8,02

7,50

7,00

9,50

Doanh số giao dịch

(tỷ đồng)

842

400

1.868

853

22

500

20

 Nguồn: sbv.gov.vn KẾT QUẢ ĐẤU THẦU TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ THÁNG 12

KẾT QUẢ ĐẤU THẦU TPCPBL DO NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI PHÁT HÀNH, TỔ CHỨC VÀO NGÀY 5/12/2012

STT

Nội dung

2 năm

3 năm

5 năm

1

Loại trái phiếu

Trái phiếu Chính Phủ bảo lãnh

2

Mã trái phiếu

BVBS12156

BVBS12097

BVBS12124

3

Ngày phát hành

7/12/2012

4

Mệnh giá

100.000 đồng/trái phiếu

5

Tổng khối lượng gọi thầu

1.000 tỷ đồng

1.000 tỷ đồng

1.000 tỷ đồng

6

Tổng số thành viên tham gia đấu thầu

2 thành viên

3 thành viên

2 thành viên

7

Tổng số phiếu đăng ký đấu thầu hợp lệ

2 phiếu

3 phiếu

2 phiếu

8

Tổng số tiền đăng ký đấu thầu hợp lệ

900 tỷ đồng

2.200 tỷ đồng

1.700 tỷ đồng

9

Lãi suất đăng ký thấp nhất

10,60%

10,75%

10,99%

10

Lãi suất đăng ký cao nhất

11,00%

11,00%

11,90%

11

Lãi suất trúng thầu

10,80%

10,85%

11,04%

12

Khối lượng trúng thầu

400 tỷ đồng

1.000 tỷ đồng

900 tỷ đồng

13

Tổng số tiền thanh toán trái phiếu trúng thầu

400.000.000.000 đồng

998.770.000.000 đồng

898.668.000.000 đồng

 Nguồn: hnx.vn
 

KẾT QUẢ ĐẤU THẦU TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ DO KHO BẠC NHÀ NƯỚC PHÁT HÀNH, TỔ CHỨC VÀO NGÀY 06/12/2012

 

STT

Nội dung

2 năm

3 năm

1

Loại trái phiếu

Trái phiếu Chính Phủ

2

Mã trái phiếu

TD1214171

TD1215176

3

Ngày phát hành/ phát hành bổ sung

10/12/2012

4

Mệnh giá

100.000 đồng/trái phiếu

5

Tổng khối lượng gọi thầu

2.000 tỷ đồng

2.000 tỷ đồng

6

Tổng số thành viên tham gia đấu thầu

13 thành viên

13 thành viên

7

Tổng số phiếu đăng ký đấu thầu hợp lệ

14 phiếu

14 phiếu

8

Tổng số tiền đăng ký đấu thầu hợp lệ

3.210 tỷ đồng

4.043.157.900.000 đồng

9

Lãi suất đăng ký thấp nhất

8,78%

9,00%

10

Lãi suất đăng ký cao nhất

9,50%

9,80%

11

Lãi suất trúng thầu

9,00%

9,25%

12

Khối lượng trúng thầu

2.000 tỷ đồng

2.000 tỷ đồng

13

Tổng số tiền thanh toán trái phiếu trúng thầu

2.022.460.000.000 đồng

2.002.320.000.000 đồng

 Nguồn: hnx.vn


KẾT QUẢ ĐẤU THẦU TPCPBL DO NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM PHÁT HÀNH, TỔ CHỨC VÀO NGÀY 07/12/2012

STT

Nội dung

2 năm

3 năm

5 năm

1

Loại trái phiếu

Trái phiếu Chính Phủ bảo lãnh

2

Mã trái phiếu

BVDB12190

BVDB12194

BVDB12196

3

Ngày phát hành (KH 2 năm,  3 năm)/ phát hành bổ sung (KH 5 năm)

11/12/2012

4

Mệnh giá

100.000 đồng/trái phiếu

5

Tổng khối lượng gọi thầu

2.000 tỷ đồng

1.000 tỷ đồng

1.500 tỷ đồng

6

Tổng số thành viên tham gia đấu thầu

3 thành viên

3 thành viên

1 thành viên

7

Tổng số phiếu đăng ký đấu thầu hợp lệ

3 phiếu

3 phiếu

1 phiếu

8

Tổng số tiền đăng ký đấu thầu hợp lệ

2.300 tỷ đồng

2.200 tỷ đồng

1.000 tỷ đồng

9

Lãi suất đăng ký thấp nhất

10,40%

10,50%

10,80%

10

Lãi suất đăng ký cao nhất

10,80%

10,80%

11,20%

11

Lãi suất trúng thầu

10,50%

10,58%

10,80%

12

Khối lượng trúng thầu

1.400 tỷ đồng

1.000 tỷ đồng

500 tỷ đồng

13

Tổng số tiền thanh toán trái phiếu trúng thầu

1.400.000.000.000 đồng

998.030.000.000 đồng

500.000.000.000 đồng

 Nguồn: hnx.vn


KẾT QUẢ ĐẤU THẦU TPCPBL DO NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM PHÁT HÀNH, TỔ CHỨC VÀO NGÀY 11/12/2012

STT

Nội dung

2 năm

3 năm

5 năm

1

Loại trái phiếu

Trái phiếu Chính Phủ bảo lãnh

2

Mã trái phiếu

BVDB12204

BVDB12208

BVDB12197

3

Ngày phát hành (KH 2 năm,  3 năm)/ phát hành bổ sung (KH 5 năm)

13/12/2012

4

Mệnh giá

100.000 đồng/trái phiếu

5

Tổng khối lượng gọi thầu

2.500 tỷ đồng

500 tỷ đồng

900 tỷ đồng

6

Tổng số thành viên tham gia đấu thầu

3 thành viên

2 thành viên

1 thành viên

7

Tổng số phiếu đăng ký đấu thầu hợp lệ

3 phiếu

2 phiếu

1 phiếu

8

Tổng số tiền đăng ký đấu thầu hợp lệ

1.870 tỷ đồng

1.000 tỷ đồng

800 tỷ đồng

9

Lãi suất đăng ký thấp nhất

10,40%

10,58%

10,80%

10

Lãi suất đăng ký cao nhất

10,80%

10,70%

11,00%

11

Lãi suất trúng thầu

10,50%

10,60%

10,80%

12

Khối lượng trúng thầu

870 tỷ đồng

500 tỷ đồng

300 tỷ đồng

13

Tổng số tiền thanh toán trái phiếu trúng thầu

870.000.000.000 đồng

500.000.000.000 đồng

300.000.000.000 đồng

 Nguồn: hnx.vn

 

KẾT QUẢ ĐẤU THẦU TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ DO KHO BẠC NHÀ NƯỚC PHÁT HÀNH, TỔ CHỨC VÀO NGÀY 13/12/2012 

STT

Nội dung

2 năm

3 năm

5 năm

1

Loại trái phiếu

Trái phiếu Chính Phủ bảo lãnh

2

Mã trái phiếu

TD1214172

TD1215176

TD1217039

3

Ngày phát hành

15/12/2012

4

Mệnh giá

100.000 đồng/trái phiếu

5

Tổng khối lượng gọi thầu

2.000 tỷ đồng

2.000 tỷ đồng

1.000 tỷ đồng

6

Tổng số thành viên tham gia đấu thầu

8 thành viên

7 thành viên

3 thành viên

7

Tổng số phiếu đăng ký đấu thầu hợp lệ

8 phiếu

7 phiếu

3 phiếu

8

Tổng số tiền đăng ký đấu thầu hợp lệ

2.300 tỷ đồng

2.600 tỷ đồng

1.300 tỷ đồng

9

Lãi suất đăng ký thấp nhất

8,94%

9,15%

9,45%

10

Lãi suất đăng ký cao nhất

9,25%

9,50%

10,00%

11

Lãi suất trúng thầu

9,10%

9,30%

9,65%

12

Khối lượng trúng thầu

1.450 tỷ đồng

1.750 tỷ đồng

200 tỷ đồng

13

Tổng số tiền thanh toán trái phiếu trúng thầu

1.450.696.000.000 đồng

1.752.835.000.000 đồng

208.368.000.000 đồng

 Nguồn: hnx.vn


KẾT QUẢ ĐẤU THẦU TPCPBL DO NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM PHÁT HÀNH, TỔ CHỨC VÀO NGÀY 17/12/2012

STT

Nội dung

2 năm

3 năm

1

Loại trái phiếu

Trái phiếu Chính Phủ bảo lãnh

2

Mã trái phiếu

BVDB12205

BVDB12209

3

Ngày phát hành

19/12/2012

4

Mệnh giá

100.000 đồng/trái phiếu

5

Tổng khối lượng gọi thầu

800 tỷ đồng

700 tỷ đồng

6

Tổng số thành viên tham gia đấu thầu

3 thành viên

3 thành viên

7

Tổng số phiếu đăng ký đấu thầu hợp lệ

3 phiếu

3 phiếu

8

Tổng số tiền đăng ký đấu thầu hợp lệ

1.600 tỷ đồng

1.400 tỷ đồng

9

Lãi suất đăng ký thấp nhất

10,45%

10,55%

10

Lãi suất đăng ký cao nhất

10,90%

11%

11

Lãi suất trúng thầu

10,50%

10,60%

12

Khối lượng trúng thầu

800 tỷ đồng

700 tỷ đồng

13

Tổng số tiền thanh toán trái phiếu trúng thầu

800.000.000.000 đồng

700.000.000.000 đồng

 Nguồn: hnx.vn


KẾT QUẢ ĐẤU THẦU TPCPBL DO NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM PHÁT HÀNH, TỔ CHỨC VÀO NGÀY 19/12/2012 

STT

Nội dung

2 năm

3 năm

5 năm

1

Loại trái phiếu

Trái phiếu Chính Phủ bảo lãnh

2

Mã trái phiếu

BVDB12206

BVDB12210

BVDB12212

3

Ngày phát hành (KH 2 năm,  3 năm)/ phát hành bổ sung (KH 5 năm)

21/12/2012

4

Mệnh giá

100.000 đồng/trái phiếu

5

Tổng khối lượng gọi thầu

800 tỷ đồng

800 tỷ đồng

670 tỷ đồng

6

Tổng số thành viên tham gia đấu thầu

5 thành viên

5 thành viên

3 thành viên

7

Tổng số phiếu đăng ký đấu thầu hợp lệ

5 phiếu

5 phiếu

3 phiếu

8

Tổng số tiền đăng ký đấu thầu hợp lệ

2.250 tỷ đồng

1.950 tỷ đồng

950 tỷ đồng

9

Lãi suất đăng ký thấp nhất

10,45%

10,55%

10,75%

10

Lãi suất đăng ký cao nhất

10,65%

10,80%

10,90%

11

Lãi suất trúng thầu

10,47%

10,57%

10,80%

12

Khối lượng trúng thầu

800 tỷ đồng

800 tỷ đồng

550 tỷ đồng

13

Tổng số tiền thanh toán trái phiếu trúng thầu

799.032.000.000 đồng

798.624.000.000 đồng

550.000.000.000 đồng

 Nguồn: hnx.vn


KẾT QUẢ ĐẤU THẦU TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ DO KHO BẠC NHÀ NƯỚC PHÁT HÀNH, TỔ CHỨC VÀO NGÀY 20/12/2012 

STT

Nội dung

2 năm

3 năm

5 năm

1

Loại trái phiếu

Trái phiếu Chính Phủ bảo lãnh

2

Mã trái phiếu

TD1214172

TD1215176

TD1217039

3

Ngày phát hành bổ sung

24/12/2012

4

Mệnh giá

100.000 đồng/trái phiếu

5

Tổng khối lượng gọi thầu

1.000 tỷ đồng

1.000 tỷ đồng

1.000 tỷ đồng

6

Tổng số thành viên tham gia đấu thầu

17 thành viên

11 thành viên

5 thành viên

7

Tổng số phiếu đăng ký đấu thầu hợp lệ

17 phiếu

11 phiếu

5 phiếu

8

Tổng số tiền đăng ký đấu thầu hợp lệ

5.450 tỷ đồng

3.450 tỷ đồng

1.345 tỷ đồng

9

Lãi suất đăng ký thấp nhất

8,90%

9,15%

9,50%

10

Lãi suất đăng ký cao nhất

9,20%

9,50%

9,90%

11

Lãi suất trúng thầu

8,99%

9,23%

9,65%

12

Khối lượng trúng thầu

1.000 tỷ đồng

1.000 tỷ đồng

745 tỷ đồng

13

Tổng số tiền thanh toán trái phiếu trúng thầu

1.004.060.000.000 đồng

1.005.060.000.000 đồng

777.549.050.000 đồng

 Nguồn: hnx.vn


KẾT QUẢ ĐẤU THẦU TPCPBL DO NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI PHÁT HÀNH, TỔ CHỨC VÀO NGÀY 21/12/2012

STT

Nội dung

5 năm

1

Loại trái phiếu

Trái phiếu Chính Phủ bảo lãnh phát hành

2

Mã trái phiếu

BVBS12126

3

Ngày phát hành

25/12/2012

4

Mệnh giá

100.000 đồng/trái phiếu

5

Tổng khối lượng gọi thầu

1.000 tỷ đồng

6

Tổng số thành viên tham gia đấu thầu

3 thành viên

7

Tổng số phiếu đăng ký đấu thầu hợp lệ

3 phiếu

8

Tổng số tiền đăng ký đấu thầu hợp lệ

1.450 tỷ đồng

9

Lãi suất đăng ký thấp nhất

10,90%

10

Lãi suất đăng ký cao nhất

12%

11

Lãi suất trúng thầu

11,05%

12

Khối lượng trúng thầu

800 tỷ đồng

13

Tổng số tiền thanh toán trái phiếu trúng thầu

798.520.000.000 đồng

 Nguồn: hnx.vn 

KẾT QUẢ ĐẤU THẦU TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ DO KHO BẠC NHÀ NƯỚC PHÁT HÀNH, TỔ CHỨC VÀO NGÀY 27/12/2012

 

STT

Nội dung

2 năm

3 năm

5 năm

1

Loại trái phiếu

Trái phiếu Chính Phủ bảo lãnh

2

Mã trái phiếu

TD1214172

TD1215132

TD1217039

3

Ngày phát hành, phát hành bổ sung

31/12/2012

4

Mệnh giá

100.000 đồng/trái phiếu

5

Tổng khối lượng gọi thầu

3.000 tỷ đồng

2.000 tỷ đồng

2.000 tỷ đồng

6

Tổng số thành viên tham gia đấu thầu

16 thành viên

14 thành viên

4 thành viên

7

Tổng số phiếu đăng ký đấu thầu hợp lệ

16 phiếu

14 phiếu

4 phiếu

8

Tổng số tiền đăng ký đấu thầu hợp lệ

6.400 tỷ đồng

5.750 tỷ đồng

1.400 tỷ đồng

9

Lãi suất đăng ký thấp nhất

8,78%

9,00%

9,55%

10

Lãi suất đăng ký cao nhất

9,25%

9,50%

9,95%

11

Lãi suất trúng thầu

8,95%

9,15%

9,65%

12

Khối lượng trúng thầu

2.850 tỷ đồng

2.000 tỷ đồng

500 tỷ đồng

13

Tổng số tiền thanh toán trái phiếu trúng thầu

2.869.636.500.000 đồng

1.998.440.000.000 đồng

523.030.000.000 đồng

 Nguồn: hnx.vn


Thị trường ngoại hối

Trong năm 2012, tỷ giá bình quân liên ngân hàng giữa VND với USD luôn được giữ ổn định ở mức 20.828 VND. Mức tỷ giá của Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước cũng được cố định ở mức 20.850 VND mua vào, 21.036 VND bán ra suốt thời gian qua. Tỷ giá USD/VND của các ngân hàng thương mại trong năm 2012 tương đối ổn định, trong phạm vi +/-1% theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng. Đồng thời, các ngân hàng thương mại đã thực hiện thu hẹp trạng thái ngoại tệ từ +/-30% xuống +/-20% vốn tự có theo quy định của NHNN.

DIỄN BIẾN THAY ĐỔI TỶ GIÁ USD/VND NĂM 2012

Tình hình thị trường tiền tệ tháng 12 năm 2012 - Ảnh 1

Trên thị trường ngoại hối quốc tế trong năm 2012, sau khi sụt giảm giá trị trong 4 tháng đầu năm 2012, diễn biến chỉ số USD index đã đổi chiều, duy trì xu hướng tăng giá từ tháng 5 đến tháng 7, sau đó lại sụt giảm mạnh và đi ngang đến cuối năm. Cụ thể, trong năm 2012, chỉ số đạt mức cao nhất tại 84,03 ngày 24/07 và thấp nhất tại 78,20 ngày 28/02. Trong khi đó, giá trị đồng tiền chung châu Âu EUR tăng 1,8% trong năm 2012. Tính cả năm, tỷ giá EUR/USD đã tăng 2,39%, với tỷ giá đạt mức cao nhất tại 1,467 ngày 27/2 và thấp nhất tại mức 1,2062 ngày 25/7.

CHỈ SỐ USD NĂM 2012

Tình hình thị trường tiền tệ tháng 12 năm 2012 - Ảnh 2

Nguồn: www.marketwatch.com