Tỉnh Sóc Trăng hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Nguyễn Linh

Tỉnh Sóc Trăng đang thực hiện các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã của Tỉnh nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên cơ sở áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng.

Tỉnh Sóc Trăng sẽ hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh...
Tỉnh Sóc Trăng sẽ hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh...

Theo đó, tỉnh Sóc Trăng đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 hỗ trợ 75 sản phẩm, hàng hóa của Tỉnh được tư vấn, công bố, áp dụng tiêu chuẩn cơ sở (TCCS); tư vấn, chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn quốc gia (TCQG) hoặc tiêu chuẩn quốc tế (TCQT); tư vấn, chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCKTQG), quy chuẩn kỹ thuật địa phương (QCKTĐP); tự công bố sản phẩm, hàng hoá theo quy định.

Đến năm 2030, hỗ trợ 95 sản phẩm, hàng hóa của Tỉnh được tư vấn, công bố, áp dụng TCCS; tư vấn, chứng nhận phù hợp TCQG hoặc TVQT; tư vấn, chứng nhận phù hợp QCKTQG, QCKTĐP; tự công bố sản phẩm, hàng hoá theo quy định. Hỗ trợ ít nhất 90 lượt doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã trong việc tư vấn xây dựng, áp dụng, chứng nhận hệ thống quản lý tiên tiến; hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (G.A.P); thực hành sản xuất nông nghiệp hữu cơ, năng suất xanh,...; ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để thiết lập, tối ưu hóa, hiện đại hóa hệ thống quản trị doanh nghiệp; áp dụng tiêu chuẩn, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh. Hỗ trợ 06 đơn vị thực hiện tư vấn xây dựng, áp dụng, đánh giá chứng nhận, nâng cấp theo ISO/IEC 17025.

Đồng thời, địa phương này cũng phấn đấu đến năm 2030 hỗ trợ ít nhất 10 lượt doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia và có 50% lượt doanh nghiệp được trao tặng giải thưởng này. Đào tạo ít nhất 35 chuyên gia năng suất chất lượng tại các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp.

Các hoạt động hỗ trợ này được kỳ vọng sẽ góp phần nâng tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế tỉnh Sóc Trăng đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế trong bối cảnh Cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư.