Tổ chức thí điểm và đánh giá lại tài sản, vốn của DN nhà nước

Theo Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính

Ngày 10/3/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 352/QĐ-TTg về việc tổ chức thí điểm và đánh giá lại tài sản và vốn của một số doanh nghiệp (DN) do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ tại thời điểm 0 giờ ngày 1/7/2011.

 

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các Bộ quản lý ngành, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định danh sách các doanh nghiệp do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ để thực hiện việc thí điểm nêu trên. Doanh nghiệp thực hiện thí điểm kiểm kê, đánh giá lại tài sản và vốn là doanh nghiệp thuộc các tập đoàn, tổng công ty do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ và có ngành nghề kinh doanh chính phù hợp với ngành nghề kinh doanh chính của tập đoàn, tổng công ty do nhà nước sử hữu 100% vốn điều lệ; hầu hết giá trị tài sản phản ánh trên sổ kế toán không còn phù hợp hoặc quá cách biệt với giá trị trường tại thời điểm kiểm kê, đánh giá lại; giá trị tổng tài sản lớn.

Thủ tướng yêu cầu các tập đoàn, tổng công ty căn cứ các quy định nêu trên để xác định danh sách DN thực hiện kiểm kê, đánh giá lại và gửi các Bộ quản lý ngành (đối với doanh nghiệp trung ương) hoặc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đối với doanh nghiệp địa phương) để các cơ quan này xem xét, quyết định.

Các Bộ chức năng theo nhiệm vụ được phân công phải hoàn thành các văn bản hướng dẫn kiểm kê, đánh giá lại tài sản và vốn tại DN trước 30/5/2011./.