Tổng cục Thuế ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2015

Theo taichinhdientu.vn

(Tài chính) Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam vừa ký ban hành Quyết định số 148/QĐ-TCT về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục Thuế năm 2015.

Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính năm 2015. Nguồn: internet
Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính năm 2015. Nguồn: internet

Nội dung kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục Thuế năm 2015 sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Về cải cách thể chế, nghiên cứu báo cáo cấp có thẩm quyền xây dựng dự thảo Luật phí, ban hành các Thông tư hướng dẫn thực hiện các Nghị định theo chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 của Bộ Tài chính.

Thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm thực hiện đánh giá tác động của văn bản quy phạm pháp luật trước và sau khi ban hành.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời nắm bắt, xử lý vướng mắc và kiến nghị hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật.

Về cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát chặt chẽ các thủ tục hành chính mới ban hành; thực hiện đánh giá tác động của TTHC; thực hiện công bố, niêm yết TTHC theo đúng quy định tại Nghị  định số 63/2010/NĐ-CP ngày 8/6/2010 về kiểm soát thủ tục hành chính. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế tại các đơn vị trực thuộc.

Thường xuyên rà soát các TTHC thuế thuộc phạm vi quản lý của mình; Đề xuất danh sách các TTHC cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ

Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính, tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện Đề án sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan quản lý thuế các cấp và kiện toàn tổ chức bộ máy của cơ quan thuế địa phương phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tiếp tục triển khai công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016-2020 (theo chỉ thị 05/CT-BCSĐ của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính); Tổ chức triển khai công tác tuyển dụng, công tác quy hoạch, luân chuyển, luân phiên, chuyển đổi vị trí công tác, điều động, bổ nhiệm cán bộ, công tác đánh giá, xếp loại, công chức, viên chức theo hướng thực chất, hiệu quả.

Về cải cách tài chính công, quản lý điều hành dự toán ngân sách năm 2015 theo chủ trương, định hướng chung của Nhà nước, cơ chế quản lý tài chính của Chính phủ và hướng dẫn thực hiện của Bộ Tài chính. Thực hiện triệt để các giải pháp nhằm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng theo Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tiếp tục tổ chức thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống Thuế giai đoạn 2011-2020 theo Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 17/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Về hiện đại hóa nền hành chính, xây dựng và hoàn thiện cơ bản hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin của Tổng cục Thuế bao gồm: Triển khai hạ tầng kỹ thuật xử lý tập trung các ứng dụng: Quản lý hoá đơn ấn chỉ, Quản lý Báo cáo tài chính doanh nghiệp, Thanh tra, kiểm tra; Triển khai các kênh truyền tại Tổng cục Thuế kết nối với các đơn vị bên ngoài, kênh truyền internet. Tập trung nguồn lực để phát triển và đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa ngành thuế. Tổ chức thực hiện, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Thuế.