Tổng cục Thuế thực hiện rà soát Quy trình một cửa, gắn số hoá với giải quyết thủ tục hành chính

Thùy Linh

Tổng cục Thuế đang thực hiện rà soát quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, đảm bảo kết nối, thống nhất với các quy trình nghiệp vụ quản lý thuế.

Đến nay, Quy trình một cửa đã bộc lộ một số bất cập, cần phải nghiên cứu sửa đổi, bổ sung.
Đến nay, Quy trình một cửa đã bộc lộ một số bất cập, cần phải nghiên cứu sửa đổi, bổ sung.

Tổng cục Thuế cho biết, Quy trình một cửa ban hành theo Quyết định 2351/QĐ-TCT ngày 11/12/2015 bắt đầu thực hiện từ năm 2016 đến nay. Tuy nhiên, sau gần 8 năm triển khai thực hiện, đến nay Quy trình này đã bộc lộ một số bất cập, cần phải nghiên cứu sửa đổi, bổ sung.

Theo Tổng cục Thuế, đã có nhiều văn bản quy phạm pháp luật được ban hành trong thời gian qua quy định về việc thực hiện quy chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC như: Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018; Nghị định số 107/2021-NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.

Đồng thời, cũng đã có một số quy định mới được bổ sung như: Thực hiện TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính, quy định về số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; Tiếp nhận và xử lý hồ sơ giải quyết TTHC trên môi trường điện tử (theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP); Một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử (theo Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 5/4/2023 của Văn phòng Chính phủ).

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ký ban hành Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 phê duyệt bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp trong thực hiện TTHC trên môi trường điện tử. Do đó, để đánh giá được thì cần phải có hệ thống dữ liệu chuẩn theo quy định thống nhất của Chính phủ. 

Cùng với đó, khi thực hiện giải quyết TTHC theo quy trình tại Quyết định số 2351/QĐ-TCT trong thời gian qua cũng gặp một số bất cập như: Chưa có quy định việc tiếp nhận và trả kết quả liên thông, dẫn đến việc tổng hợp kết quả giải quyết TTHC chưa đầy đủ; Chưa theo dõi được toàn bộ quá trình xử lý hồ sơ (do quy trình một cửa là quy trình đầu cuối); chưa có quy chuẩn về đánh mã hồ sơ nên chưa thống nhất với quy định về mã TTHC được quy định…

Tổng cục Thuế cho biết, căn cứ các quy định, hướng dẫn của Chính phủ về đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC thuế và ý kiến tham gia của các Cục thuế, đến nay, Tổng cục Thuế đã hoàn thiện dự thảo Quy trình một cửa.

Trước khi ban hành chính thức Quy trình, để đảm bảo đáp ứng yêu cầu quản lý thuế của cơ quan thuế và tuân thủ các quy định pháp lý liên quan, Tổng cục Thuế thực hiện rà soát nội dung dự thảo quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đảm bảo kết nối, thống nhất giữa quy trình này với các quy trình nghiệp vụ quản lý thuế và phân tích việc đáp ứng của các ứng dụng công nghệ thông tin đối với quá trình tiếp nhận, xử lý TTHC và sự liên kết, đồng bộ giữa các ứng dụng.

Đồng thời, Quy trình cũng phải đáp ứng mục tiêu đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính, gắn với số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, tăng năng suất lao động, góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số trong xây dựng Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số.