Tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm của Việt Nam ra nước ngoài đạt gần 280 triệu USD

PV.

Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 7 tháng của năm 2018, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và tăng thêm gần 280 triệu USD

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Cụ thể, số liệu thống kê mới nhất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, trong 7 tháng năm 2018 cả nước có 81 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài với tổng giá trị 238,33 triệu USD.

Trong 7 tháng đầu năm, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và tăng thêm là 279,63 triệu USD.
Đồng thời, 21 lượt dự án điều chỉnh vốn với tổng giá trị tăng thêm gần 41,3 triệu USD; Tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và tăng thêm là 279,63 triệu USD.

Được biết, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài tăng chủ yếu ở các dự án thuộc lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chiếm tỷ trọng 37,8% tổng vốn đầu tư.

Trong khi đó, các dự án nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 22,84%, các dự án công nghiệp chế biến chế tạo chiếm chỉ tỷ trọng 16,3%, còn lại là các dự án thuộc lĩnh vực khác.