Trách nhiệm của ngân hàng trong thực hiện quyết định cưỡng chế nợ thuế

Minh Thư

Tổng cục Thuế mới đây đã có Công văn số 2633/TCT-QLN giải đáp vướng mắc của Cục Thuế tỉnh Gia Lai về việc thực hiện cưỡng chế nợ thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản của người nộp thuế.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo Tổng cục Thuế, khoản 2, khoản 6 Điều 27 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14; điểm a, b, c khoản 2 Điều 30 và điểm a khoản 4 Điều 31 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế có các quy định liên quan đến trách nhiệm của ngân hàng thương mại (NHTM) trong việc phối hợp cung cấp thông tin về tài khoản của người nộp thuế.

Căn cứ các quy định trên, nếu cơ quan thuế không có văn bản cụ thể đề nghị NHTM cung cấp thông tin về tài khoản thanh toán của người nộp thuế mở tại NHTM, thì trường hợp người nộp thuế mở tài khoản mới tại NHTM, NHTM có trách nhiệm cập nhật dưới hình thức điện tử các thông tin về tài khoản thanh toán mới của người nộp thuế mở tại ngân hàng cho cơ quan thuế hàng tháng trong 10 ngày của tháng kế tiếp tháng có thông tin cần cập nhật.

Trường hợp cơ quan thuế ban hành văn bản yêu cầu cung cấp thông tin Mẫu số 01-1/CC tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu cung cấp thông tin Mẫu số 01-1/CC, NHTM phải cung cấp thông tin bằng văn bản cho cơ quan thuế.

Về trách nhiệm của NHTM trong việc thực hiện quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản của người nộp thuế bị cưỡng chế, theo Tổng cục Thuế, các căn cứ pháp luật gồm: khoản 3 Điều 127, khoản 2 và khoản 4 Điều 129, khoản 1 Điều 144 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14; điểm b và c khoản 4 Điều 31 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế; khoản 1 Điều 18 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

Căn cứ các quy định trên, trong thời hạn quyết định cưỡng chế có hiệu lực, NHTM không thực hiện trách nhiệm trích chuyển số tiền ghi trong quyết định cưỡng chế từ tài khoản của người nộp thuế vào tài khoản của ngân sách nhà nước theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế thì bị phạt số tiền tương ứng với số tiền không trích chuyển vào tài khoản của ngân sách nhà nước (sau khi trừ đi số dư tối thiểu để duy trì tài khoản), trừ trường hợp các tài khoản của người nộp thuế không còn số dư hoặc đã trích chuyển toàn bộ số dư tài khoản của người nộp thuế vào tài khoản của ngân sách nhà nước nhưng vẫn không đủ số tiền mà người nộp thuế phải nộp.

Việc xử phạt vi phạm hành chính tuân thủ trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế căn cứ hồ sơ, tài liệu thực tế để thực hiện đúng quy định của pháp luật.