Triển khai ngay trong tháng 7 loạt giải pháp thúc đẩy giải ngân đầu tư công

Trần Huyền

Trên cơ sở kiến nghị của Bộ Tài chính, Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương khẩn trương triển khai loạt giải pháp ngay trong tháng 7/2024 nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công như: tổ chức hội nghị đánh giá tình hình giải ngân 6 tháng đẩu năm; báo cáo điều chỉnh kế hoạch vốn; gỡ vướng về giao nhiệm vụ chủ đầu tư cho các đơn vị không thuộc Bộ chuyên ngành thực hiện các dự án do Bộ chuyên ngành làm cơ quan chủ quản; bổ sung 1 tổ công tác đôn đốc giải ngân...

Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương khẩn trương triển khai các giải pháp nhằm quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công
Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương khẩn trương triển khai các giải pháp nhằm quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công

Tổ chức hội nghị đánh giá tình hình giải ngân ngay trong tháng 7

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ,  cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.

Theo đó, xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Văn bản số 6626/BTC-ĐT ngày 26/6/2024 về việc báo cáo tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước tháng 5, ước thực hiện tháng 6 kế hoạch năm 2024, để quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương, địa phương nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản nêu trên.

Trên cơ sở đó, theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, các bộ, cơ quan trung ương, địa phương khẩn trương tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp kịp thời, phù hợp, hiệu quả để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Thủ tướng chỉ đạo Thường trực Chính phủ chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc với các bộ, cơ quan trung ương, địa phương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước được giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng cuối năm 2024. Hội nghị dự kiến tổ chức ngày 17/7/2024.

Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương và các tập đoàn, tổng công ty nhà nước được giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 chuẩn bị báo cáo đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2024, kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và nhiệm vụ, giải pháp để đẩy mạnh giải ngân 6 tháng cuối năm 2024 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 12/7/2024.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan chuẩn bị báo cáo trung tâm phục vụ Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Thường trực Chính phủ với các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước được giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 để đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng cuối năm 2024.

Thủ tướng yêu cầu, trong báo cáo trên cần đánh giá kỹ lưỡng thực trạng tình hình, làm rõ những kết quả đạt được; hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân giải ngân chậm; bài học kinh nghiệm rút ra. Trên cơ sở đó, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp quyết liệt, đột phá, khả thi, hiệu quả để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2024, giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, cơ quan, địa phương liên quan gắn với thời hạn hoàn thành.

Trên cơ sở phát biểu kết luận của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến các Bộ, cơ quan, địa phương tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2024, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành trong tháng 7/2024.

Giải quyết các vướng mắc trước 10/7/2024

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và cơ quan, địa phương liên quan báo cáo Chính phủ trước ngày 10/7/2024 để trình cấp có thẩm quyền về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư ngân sách trung ương năm 2024 giữa các bộ, cơ quan trung ương và địa phương theo chỉ đạo tại Nghị quyết số 62/NQ-CP ngày 07/5/2024 và Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 05/6/2024 của Chính phủ. 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ chuyên ngành giải quyết các vướng mắc liên quan đến việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư cho các đơn vị không thuộc Bộ chuyên ngành thực hiện các dự án do Bộ chuyên ngành làm cơ quan chủ quản theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 72/TB-VPCP ngày 28/02/2024, hoàn thành trước ngày 10/7/2024. Trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Cùng với các nhiệm vụ trên, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Quyết định thay thế Quyết định số 235/QĐ-TTg ngày 14/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ để kiện toàn lại các Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy mạnh giải ngân vốn  đầu tư công. Trong đó bổ sung 1 Tổ công tác do Phó Thủ tướng Lê Thành Long làm Tổ trưởng; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 12/7/2024.