Hải quan Bình Dương:

Triển khai thí điểm Hệ thống khảo sát đánh giá sự hài lòng khách hàng

Tấn Tài

Ngày 09/3/2020, Cục Hải quan Bình Dương đã tiến hành triển khai thí điểm Hệ thống khảo sát đánh giá sự hài lòng khách hàng tại Chi cục Hải quan Thủ Dầu Một.

Hệ thống khảo sát đánh giá sự hài lòng khách hàng là kết quả của đề án “Xây dựng Hệ thống thu thập dữ liệu thông tin về sự hài lòng của doanh nghiệp tại Cục Hải quan  Bình Dương” đã đề ra. Hệ thống khảo sát đánh giá sự hài lòng khách hàng tự động thu thập dữ liệu thông qua thiết bị giao tiếp với doanh nghiệp tại trụ sở Cục, Chi cục. 

Việc khảo sát đánh giá sự hài lòng của doanh nghiệp đã được Cục Hải quan Bình Dương đưa vào Kế hoạch triển khai hoạt động cải cách, hiện đại hóa của Cục năm 2020 nhằm tạo ra kênh thu thập thông tin về chất lượng cung cấp thủ tục hành chính và thái độ phục vụ của công chức trong quá trình tiếp xúc giải quyết thủ tục tại các Chi cục và Cục.

Kết quả khảo sát là một trong những cơ sở xác định nhu cầu, nguyện vọng, khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để Cục Hải quan Bình Dương có những biện pháp cải tiến, kiến nghị nâng cao chất lượng phục vụ, góp phần tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, chuẩn hóa quy trình và thực hiện văn hóa công sở được tốt hơn.

Hệ thống khảo sát đánh giá sự hài lòng khách hàng được triển khai thí điểm tại Chi cục Hải quan Thủ Dầu Một đến hết tháng 6/2020, sau đó sẽ tiếp tục triển khai mở rộng trên toàn Cục trong tháng 7/2020.