Trường hợp nào được miễn phí bảo vệ môi trường đối với nước thải?

PV.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 154/2016/NĐ-CP, trong đó quy định về những trường hợp được miễn phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

Nghị định số 154/2016/NĐ-CP quy định rõ 8 trường hợp được miễn phí bảo vệ môi trường đối với nước thải gồm: 

Thứ nhất, nước xả ra từ các nhà máy thủy điện, nước tuần hoàn trong các cơ sở sản xuất, chế biến mà không thải ra môi trường dưới bất kỳ hình thức nào (chất rắn, chất lỏng, chất khí).

Thứ hai, nước biển dùng vào sản xuất muối xả ra.

Thứ ba, nước thải sinh hoạt của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình ở địa bàn đang được Nhà nước thực hiện chế độ bù giá để có giá nước phù hợp với đời sống kinh tế - xã hội.

Thứ tư, nước thải sinh hoạt của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình ở các xã thuộc vùng nông thôn và những nơi chưa có hệ thống cấp nước sạch.

Thứ năm, nước làm mát thiết bị, máy móc không trực tiếp tiếp xúc với các chất gây ô nhiễm, có đường thoát riêng.

Thứ sáu, nước mưa tự nhiên chảy tràn (trừ diện tích thuộc khu vực nhà máy hóa chất).

Thứ bảy, nước thải từ các phương tiện đánh bắt thủy, hải sản của ngư dân; 8- Nước thải sinh hoạt tập trung do đơn vị quản lý, vận hành hệ thống thoát nước tiếp nhận và đã xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quy định xả thải ra môi trường.