Truy thu, truy hoàn và phạt 1.989,24 tỷ đồng từ hoạt động giao dịch liên kết

Long Vân

Số liệu của Tổng cục Thuế cho thấy, tính đến ngày 15/11/2022, Cơ quan Thuế tiến hành thanh tra, kiểm tra, truy thu, truy hoàn và phạt 1.989,24 tỷ đồng từ hoạt động giao dịch liên kết.

Tính đến ngày 15/11/2022, Cơ quan Thuế đã truy thu, truy hoàn và phạt 1.989,24 tỷ đồng từ hoạt động giao dịch liên kết.
Tính đến ngày 15/11/2022, Cơ quan Thuế đã truy thu, truy hoàn và phạt 1.989,24 tỷ đồng từ hoạt động giao dịch liên kết.

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, đối với hoạt động giao dịch liên kết, tính đến ngày 15/11/2022 cơ quan thuế tiến hành thanh tra, kiểm tra được 822 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết.

Qua đó, cơ quan thuế đã tiến hành truy thu, truy hoàn và phạt 1.989,24 tỷ đồng; giảm lỗ 17.074,58 tỷ đồng; giảm khấu trừ 18,64 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 2.826,69 tỷ đồng.

Trong đó, thanh tra, kiểm tra xác định lại giá thị trường đối với giao dịch liên kết đã truy thu 567,08 tỷ đồng, giảm lỗ 14.810,82 tỷ đồng, điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 1.984,85 tỷ đồng.

Theo khoản 13 Điều 17 Luật Quản lý thuế 2019, người nộp thuế có phát sinh giao dịch liên kết có nghĩa vụ lập, lưu trữ, kê khai, cung cấp hồ sơ thông tin về người nộp thuế và các bên liên kết của người nộp thuế bao gồm cả thông tin về các bên liên kết cư trú tại các quốc gia, vùng lãnh thổ ngoài Việt Nam theo quy định của Chính phủ.

Nguyên tắc kê khai, xác định giá tính thuế đối với giao dịch liên kết được quy định như sau: Kê khai, xác định giá giao dịch liên kết theo nguyên tắc phân tích, so sánh với các giao dịch độc lập và nguyên tắc bản chất hoạt động, giao dịch quyết định nghĩa vụ thuế để xác định nghĩa vụ thuế phải nộp như trong điều kiện giao dịch giữa các bên độc lập; Giá giao dịch liên kết được điều chỉnh theo giao dịch độc lập để kê khai, xác định số tiền thuế phải nộp theo nguyên tắc không làm giảm thu nhập chịu thuế; Người nộp thuế có quy mô nhỏ, rủi ro về thuế thấp được miễn thực hiện quy định tại điểm a, điểm b khoản này và được áp dụng cơ chế đơn giản hóa trong kê khai, xác định giá giao dịch liên kết.