TTCK phái sinh tháng 11: Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục tăng


Trong tháng 11, khối lượng giao dịch bình quân trên thị trường chứng khoán (TTCK) phái sinh đạt 61.005 hợp đồng, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục tăng.

Thống kê của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), trong tháng 11, có 1 mã sản phẩm là VN30F1910 đáo hạn ngày 18/11/2019 và Sở đã niêm yết bổ sung sản phẩm thay thế là VN30F2006 vào ngày 20/9/2019.

Tại thời điểm cuối tháng 11 có 4 mã hợp đồng tương lai chỉ số VN30 được giao dịch là VN30F1911, VN30F1912 và VN30F2003, VN30F2006 và 3 mã hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ là GB05F1909, GB05F1912 và GB05F2003.

Về giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30, trong tháng 11/2019, giảm nhẹ so với tháng trước, khối lượng giao dịch bình quân đạt 61.005 hợp đồng, giảm 5.34% so với tháng trước.

Trong đó, phiên có khối lượng giao dịch cao nhất 96.114 hợp đồng vào ngày 25/11/2019, giảm 4,8% so với mức cao nhất của tháng trước.  

   Bảng 1: Tổng hợp giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 11/2019

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Tháng 11.2019

Tháng 10.2019

Tăng/giảm (%)

1

Khối lượng giao dịch bình quân phiên

Hợp đồng

 

61.005

 

64.446

-5,34%

2

Khối lượng OI (cuối kỳ)

Hợp đồng

17.643

20.641

-14,52%

Nguồn: hnx.vn

Khối lượng mở OI giảm 14,52% so với tháng 10 và đạt 17.643 hợp đồng vào ngày giao dịch cuối cùng của tháng 11. Trong đó, phiên giao dịch ngày 29/11/2019 có khối lượng OI cao nhất đạt 17.643 hợp đồng, giảm 38,3% so với mức OI cao nhất của tháng 10.

Giao dịch hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ tháng 11/2019 có dấu hiệu tăng trở lại với 10 hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ được giao dịch, tăng gấp 10 lần so với tháng trước. Khối lượng OI của hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ cuối tháng 11 đạt 11 hợp đồng, tương đương mức OI cuối tháng 10.

Bảng 2: Tổng hợp giao dịch hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ

Chỉ tiêu

Tháng 11.2019

Tháng 10.2019

Tăng giảm so với kỳ trước

Tổng khối lượng giao dịch

10

1

-995,24%

Khối lượng giao dịch bình quân phiên (hợp đồng)

0,518

0,04

-1023,34%

Khối lượng OI cuối kỳ (hợp đồng)

11

11

0%

Nguồn: hnx.vn

Tình hình giao dịch của nhà đầu tư tham gia thị trường

Tỉ trọng giao dịch của nhà đầu tư cá nhân trong nước tháng này tiếp tục giảm so với tháng trước, chiếm 85,69% khối lượng giao dịch toàn thị trường (so với 87,86% trong tháng 10).

Ngược lại, tỉ trọng giao dịch của NĐT tổ chức trong nước tiếp tục tăng, đạt 13,08%, trong đó tỷ trọng giao dịch tự doanh của CTCK chỉ chiếm một phần nhỏ (2,08%), phần còn lại là của các tổ chức khác. Thị trường đang tiếp tục cho thấy xu thế dịch chuyển cơ cấu nhà đầu tư.

Khối lượng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 11 tiếp tục tăng mạnh, gấp 1,4 lần so với tháng trước, đạt 31.189 hợp đồng, chiếm 1.22% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường. Đối với sản phẩm hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ phủ kỳ hạn 5 năm, 11 hợp đồng giao dịch trong tháng 11 được thực hiện bởi các nhà đầu tư tổ chức.

Số lượng tài khoản giao dịch phái sinh vẫn tiếp tục tăng lên. Tại thời điểm cuối tháng 11, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 89.795 tài khoản, tăng 3,25% so với tháng trước.