Từ 01/3/2018, bãi bỏ cơ chế tài chính cho khu kinh tế cửa khẩu

PV.

Đó là quy định tại Quyết định số 01/2018/QĐ-TTg vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành ngày 16/01/2018 về bãi bỏ quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu.

Từ 01/3/2018 sẽ không áp dụng các chính sách ưu đãi cho các khu kinh tế được hình thành ở khu vực biên giới đất liền có cửa khẩu quốc tế hoặc cửa khẩu chính, cửa khẩu song phương. Nguồn: Internet
Từ 01/3/2018 sẽ không áp dụng các chính sách ưu đãi cho các khu kinh tế được hình thành ở khu vực biên giới đất liền có cửa khẩu quốc tế hoặc cửa khẩu chính, cửa khẩu song phương. Nguồn: Internet

Cụ thể, từ 01/3/2018 sẽ không áp dụng các chính sách ưu đãi cho các khu kinh tế được hình thành ở khu vực biên giới đất liền có cửa khẩu quốc tế hoặc cửa khẩu chính, cửa khẩu song phương, gồm: Chính sách đầu tư và tín dụng; Chính sách ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thu đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Vác ưu đãi về tiền thuê đất, thuê mặt nước, tiền sử dụng đất; Chính sách phí, lệ phí liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước của Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu.

Cùng với đó, các dự án đầu tư trong khu kinh tế cửa khẩu sẽ không được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2015 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước và Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP. Các nhà đầu tư có nhu cầu sử dụng đất trong khu kinh tế cửa khẩu làm mặt bằng sản xuất kinh doanh cũng không được miễn, giảm tiền sử dụng đất như trước.

Các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đầu tư và Khu kinh tế cửa khẩu không được giảm 70% tiền thuê đất, thuê mặt nước tính theo đơn giá thuê đất, thuê mặt nước áp dụng tại huyện có mức giá thuê đất, thuê mặt nước thấp nhất trong địa bàn tỉnh theo quy định của UBND tỉnh.

Tuy nhiên, theo Quyết định số 01/2018/QĐ-TTg, riêng với các dự án đầu tư đang được hưởng chính sách ưu đãi ghi trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản quyết định chủ trương đầu tư đã được cấp hoặc đang được hưởng mức ưu đãi theo quy định tại Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg ngày 26/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu thì vẫn sẽ được tiếp tục thực hiện các ưu đãi đó cho thời gian còn lại của dự án.

Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật mới quy định mức ưu đãi cao hơn thì được lựa chọn hưởng chính sách ưu đãi cao hơn cho thời gian còn lại của dự án.

Theo đó, Quyết định số 01/2018/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2018, đồng thời bãi bỏ các quy định về cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu quy định tại Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu.