Từ 5/8/2014, doanh nghiệp nhà nước phải minh bạch thông tin

Theo bizlive.vn

(Tài chính) Đây là nội dung đáng chú ý trong quy chế công bố thông tin hoạt động của công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Doanh nghiệp phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn 72 giờ kể từ khi xảy ra sự kiện. Nguồn: internet
Doanh nghiệp phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn 72 giờ kể từ khi xảy ra sự kiện. Nguồn: internet
Theo Quyết định số 36/2014/QĐ-TTg, được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành ngày 18/6/2014 và có hiệu lực kể từ 5/8/2014, Công ty TNHH MTV của Nhà nước phải công bố rõ ràng các thông tin: 

- Báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp

- Báo cáo tài chính 6 tháng và báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp

- Chiến lược và kế hoạch phát triển dài hạn của doanh nghiệp

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư hàng năm của doanh nghiệp

- Kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp và kết quả thực hiện

- Báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp

- Tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp 

Các công ty phải công bố thông tin bằng hình thức văn bản và dữ liệu điện tử. Đối với Bộ Kế hoạch và đầu tư, phương tiện công bố thông tin gồm hệ thống tiếp nhận các báo cáo và công bố thông tin, cổng thông tin doanh nghiệp (www.business.gov.vn), ấn phẩm và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

Ngôn ngữ thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp phải là tiếng Việt. Trưởng hợp bổ sung ngôn ngữ khác, ngôn ngữ công bố thông tin bao gồm tiếng Việt và ngôn ngữ khác theo quy định. 

Quy chế cũng quy định doanh nghiệp có trách nhiệm công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của đơn vị mình trong vòng 5 ngày làm việc sau khi các nội dung thông tin công bố được báo cáo và phê duyệt.

Cơ quan thực hiện quyền chủ sở hữu có trách nhiệm đăng tải công khai thông tin của doanh nghiệp trên trang thông tin điện tử của mình trong vòng 5 ngày làm việc sau khi nhận được báo cáo công bố thông tin của doanh nghiệp.

Ngoài ra, doanh nghiệp phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn 72 giờ kể từ khi xảy ra sự kiện.