Ưu tiên nguồn lực thực hiện kế hoạch chuyển đổi số ngành Tài chính

Hân Nguyễn

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 1960/QĐ-BTC ngày 26/9/2022 về việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Tài chính năm 2022.

Chuyển đổi số ngành Tài chính.
Chuyển đổi số ngành Tài chính.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số và Bộ trưởng Bộ Tài chính, trong những tháng cuối năm 2022, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Tài chính sẽ tập trung chỉ đạo, điều phối các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số và xã hội số, ưu tiên nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu quan trọng của Chính phủ nói chung và Bộ Tài chính nói riêng.

Theo đó, mục tiêu cụ thể đề ra trong Kế hoạch là 100 % các ứng dụng cần thiết của ngành Tài chính được sử dụng, lưu trữ trên nền tảng điện toán đám mây; Tối thiểu 80% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trực tuyến; 100% doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thuộc trường hợp sử dụng hóa đơn áp dụng quy định về hóa đơn điện tử.

Bộ Tài chính cung cấp dịch vụ 24/7, sẵn sàng phục vụ trực tuyến bất cứ khi nào người dân, doanh nghiệp cần; 100% cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính được gắn định định danh số trong xử lý công việc theo lộ trình chung của Chính phủ về định danh, xác thực điện tử.

Bên cạnh đó, thực hiện phát triển các ứng dụng phục vụ công tác quản lý nhà nước và chỉ đạo điều hành ngành Tài chính, cụ thể: Công tác báo cáo định kỳ của Bộ Tài chính được cập nhật, chia sẻ trên Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia theo lộ trình chung của Chính phủ, phục vụ hiệu quả hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành; 100% cán bộ công chức, viên chức được nâng cao nhận thức về an toàn thông tin; đẩy mạnh triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN đúng kế hoạch...

Để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu trên, Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Tài chính năm 2022 đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm như: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến về tình hình triển khai kế hoạch chuyển đổi số; Xây dựng kế hoạch Chuyển đổi số của Bộ Tài chính năm 2022, trong đó chi tiết các nhiệm vụ cụ thể theo từng tháng; Nghiên cứu, xây dựng Đề án đổi mới quy trình, nghiệp vụ ngành Tài chính phù hợp với mô hình kinh tế số. Đồng thời, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về phát triển hạ tầng số, nền tảng số; Phát triển các ứng dụng dịch vụ số; Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng...

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.