10/10 hàng năm là Ngày Chuyển đổi số của Bộ Tài chính

Trần Huyền

Ngày 26/9/2022, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1959/QĐ-BTC công bố Ngày Chuyển đổi số của Bộ Tài chính. Theo đó, ngày 10/10 hàng năm là Ngày Chuyển đổi số của Bộ.

Ngành Tài chính chú trọng chuyển đổi số trong hoạt động. Ảnh: internet
Ngành Tài chính chú trọng chuyển đổi số trong hoạt động. Ảnh: internet

Ngày Chuyển đổi số của Bộ Tài chính được tổ chức nhắm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số của Bộ Tài chính, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1484/QĐ-BTC ngày 27/7/2022 về việc ban hành Kế hoạch chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Đồng thời, góp phần nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích trong việc chuyển đổi số quốc gia nói chung và các hoạt động chuyển đổi số của Bộ Tài chính nói riêng; thúc đẩy người dân, doanh nghiệp tham gia các hoạt động chuyển đổi số quốc gia nói chung và hoạt động chuyển đổi số của Bộ Tài chính nói riêng.

Bộ Tài chính giao Cục Tin học và Thống kê tài chính là đơn vị chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan tổ chức hoặc lồng ghép các chuyên đề, hội thảo, báo cáo liên quan đến các hoạt động chuyển đổi số của Bộ Tài chính trong dịp tháng 10 hàng năm nhằm tuyên truyền, phổ biến thông tin, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số của Bộ Tài chính tới các bộ, ngành, địa phương, công chức toàn ngành Tài chính và giới thiệu đến người dân, doanh nghiệp các sản phẩm chuyển đổi số của Bộ Tài chính.

Văn phòng Bộ, các đơn vị báo chí trong ngành và các đơn vị liên quan thực hiện đăng tải các tin bài về các hoạt động chuyển đổi số của Bộ Tài chính trong ngày 10/10 hàng năm nhằm mục tiêu tiêu tuyên truyền, phổ biến đến người dân, doanh nghiệp ý nghĩa của ngày chuyển đổi số.

Việc triển khai Ngày Chuyển đổi số của Bộ Tài chính tiếp tục thể hiện quyết tâm của Bộ Tài chính trong quá trình cải cách, hiện đại hóa, hướng tới ngành Tài chính số. Thời gian qua, với những kết quả đã đạt được trong chuyển đổi số, Bộ Tài chính luôn dẫn đầu khối các bộ cung cấp dịch vụ công về chuyển đổi số.

Theo Báo cáo kết quả đánh giá mức độ chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh năm 2021 (DTI 2021) do Bộ Thông tin và Truyền thông công bố, Bộ Tài chính tiếp tục dẫn đầu về mức độ chuyển đổi số năm 2021 trong các bộ cung cấp dịch vụ công, là năm thứ hai liên tiếp Bộ Tài chính dẫn đầu về chuyển đổi số.