VCB tạm ứng cổ tức, tỷ lệ 12%

Theo VCB

Theo thông tin từ Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank, mã VCB), ngày 28/2/2013 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức tỷ lệ 12% của năm tài chính 2012.

Ngày thanh toán dự kiến là 28/3/2013. Đồng thời, cổ đông có tên cũng hưởng quyền tham dự đại hội cổ đông dự kiến tổ chức ngày 6/4/2013 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Theo Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2012 của Vietcombank, năm qua, Ngân hàng lãi sau thuế 4.269 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 4.504 tỷ đồng của năm 2011. Năm 2012, thu nhập từ góp vốn mua cổ phần của Vietcombank giảm tới 1.000 tỷ đồng so với năm 2011, nhưng chi phí hoạt động khác cũng giảm khoảng 1.500 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.